Kainuun sote: Kainuussa nyt yhteensä 13 koronatartuntaa, altistuneita yli 100

Kainuun sote: Kainuussa nyt yhteensä 13 koronatartuntaa, altistuneita yli 100

Kuh­mos­sa per­jan­tai­na to­de­tus­ta laa­jas­ta ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta on tä­hän men­nes­sä löy­ty­nyt 13 ko­ro­na­tar­tun­taa ja yli 100 al­tis­tu­mis­ta. Tar­tun­nan saa­neis­ta 12 on kuh­mo­lais­ta ja yk­si Ka­jaa­nis­ta. Kaik­ki sai­ras­tu­neet ovat ai­kui­sia ih­mi­siä. Al­tis­tu­mi­sia on myös muis­sa Kai­nuun kun­nis­sa. Kai­nuun so­te tie­dot­ti aiem­min, et­tä yk­si al­tis­tu­mis­paik­ka oli Tuu­pa­lan kou­lu. Kou­lun kaik­ki al­tis­tu­neet on ta­voi­tet­tu ja tä­hän men­nes­sä ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei ole il­men­nyt al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa kou­lun pii­ris­sä.

Kai­nuus­sa on teh­ty vii­me viik­koi­na ko­ro­na­tes­te­jä noin 200-300 kpl vuo­ro­kau­des­sa ja en­sim­mäi­set po­si­tii­vi­set löy­dök­set ovat per­jan­tail­ta, jon­ka myö­tä al­tis­tu­mi­sia ja ko­ro­na­ta­pauk­sia on pal­jon. Viik­ko­jen nol­la­tu­lok­set ja nyt pal­jas­tu­nut ry­päs ker­too et­tä kaik­ki hen­gi­tys­tieoi­rei­set ei­vät ole mah­dol­li­ses­ti tul­kin­neet oi­rei­taan ko­ro­nak­si ja ha­keu­tu­neet tes­tiin. Kai­nuun so­te ke­hot­taa, et­tä mi­kä­li hen­ki­lö tie­tää ol­leen­sa te­ke­mi­sis­sä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin mää­rä­tyn hen­ki­lön kans­sa, nou­dat­taa hän eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta  liik­kues­saan ko­din ul­ko­puo­lel­la se­kä tark­kai­lee voin­tiaan eri­tyi­sen tark­kaan ja ha­keu­tuu ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee.

Ko­ro­na­vi­rus on koh­ta­lok­kain ikäih­mis­ten, yli 70-vuo­tiai­den kes­kuu­des­sa. Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee et­tä väl­te­tään lä­hi­kon­tak­te­ja ikäih­mis­ten kans­sa seu­raa­van vii­kon ai­ka­na ko­ko Kai­nuun alueel­la.

Kaik­ki ryh­mä­muo­toi­nen toi­min­ta Kuh­mos­sa pe­ru­taan en­si vii­kon ajak­si.

Kuh­mo­lais­läh­töi­sil­le, Kuh­mos­sa vii­kol­la 35 vie­rail­leet hen­ki­löt, jot­ka opis­ke­le­vat Kuh­mon ul­ko­puo­lel­la, suo­si­tel­laan etäo­pe­tus­ta seu­raa­van vii­kon ai­ka­na. Täs­tä asias­ta, se­kä Kuh­mon kou­lu­jär­jes­te­lyis­tä tie­do­te­taan sun­nun­tai­na tar­kem­min.

Kuh­mon kau­pun­ki päät­tää myös muis­ta uu­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta huo­men­na ja tie­dot­taa niis­tä vii­meis­tään kel­lo 12.00 men­nes­sä.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­tar­tun­taa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen el­lei tie­dos­sa ole al­tis­tu­mis­ta CO­VID-19 in­fek­tiol­le tai ul­ko­maan mat­kaa 14vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta seu­raa­van ker­ran sun­nun­tai­na 30.8. klo 15 men­nes­sä.

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-nyt-yhteensa-13-koronatartuntaa-altistuneita-yli-100

Takaisin uutisiin