Kainuun sote: Kainuussa koronaepidemia on perustasolla - 10 henkilön kokoontumisrajoitus ja suositukset varovaisuudesta edelleen voimassa

Kainuun sote: Kainuussa koronaepidemia on perustasolla - 10 henkilön kokoontumisrajoitus ja suositukset varovaisuudesta edelleen voimassa

Ka­jaa­ni­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu Kai­nuun ul­ko­puo­lel­la ko­ro­na­tar­tun­ta 8.12.2020. Tar­tun­taan ei lii­ty mer­kit­tä­viä al­tis­tu­mi­sia. Vii­mei­sin ka­ran­tee­nin ul­ko­puo­li­nen tar­tun­ta on to­det­tu 26.11.

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on tiis­tai­na 8. jou­lu­kuu­ta to­den­nut, et­tä Kai­nuu on pa­lan­nut ta­kai­sin epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le. Po­si­tii­vis­ten tes­tien tu­los on al­le 1 % ja 14 vrk:n il­maan­tu­vuus on 20,8 / 100 000 asu­kas­ta. Joh­to- ja tie­do­tus­kes­kuk­sen te­hos­tet­tu val­mius pu­re­taan.

Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri to­teaa, et­tä no­peat ra­joi­tuk­set ja en­na­koi­vat toi­met se­kä kan­sa­lais­ten vas­tuul­li­suus ra­joit­ti­vat epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen ly­hyek­si. ”Ku­ten näh­tiin, ti­lan­ne voi Kai­nuus­sa muut­tua no­peas­ti, jo­ten edel­leen on syy­tä nou­dat­taa an­net­tu­ja oh­jei­ta. Eri­tyi­ses­ti jou­lun ai­kaan koh­dis­tuu ris­ke­jä”, tii­vis­tää Kouk­ka­ri koor­di­naa­tio­ryh­män nä­ke­myk­sen.

Luethan Kainuun soten tiedotteen kokonaisuudessaan täältä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-koronaepidemia-on-perustasolla-10-henkilon-kokoontumisrajoitus-ja-suositukset

Takaisin uutisiin