Kainuun sote: Joulumatkailuun Kainuussa suositellaan erityistä varovaisuutta

Kainuun sote: Joulumatkailuun Kainuussa suositellaan erityistä varovaisuutta

Ko­ro­nae­pi­de­mia Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä pe­rus­ta­sol­la ja ti­lan­ne on rau­hal­li­nen.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton an­ta­ma enin­tään kym­me­nen hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus on voi­mas­sa Kai­nuus­sa 18.12. saak­ka. Jul­ki­sia ta­pah­tu­mia ja ko­kouk­sia kos­ke­van mää­räyk­sen li­säk­si voi­mas­sa on usei­ta suo­si­tuk­sia kas­vo­mas­ke­ja, har­ras­tus­toi­min­taa, etä­työ­tä, mat­kus­ta­mis­ta se­kä ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mis­ta kos­kien.

Ete­lä-Suo­men useil­la alueil­la se­kä Poh­jois-Poh­jan­maal­la epi­de­mia on le­viä­mis­vai­hees­sa ja eri­tyi­sen huo­les­tut­ta­va. Mat­kai­lun vält­tä­mät­tö­myyt­tä alueil­ta toi­sel­le tu­lee har­ki­ta eri­tyi­sen huo­lel­li­ses­ti.

Kainuun soten tiedote kokonaisuudessaan täällä.

Takaisin uutisiin