Kainuun sote: Jouluksi Kainuuseen vain terveenä ja lähimpien kesken

Kainuun sote: Jouluksi Kainuuseen vain terveenä ja lähimpien kesken

Ko­ro­na­ti­lan­ne Kai­nuus­sa on säi­ly­nyt rau­hal­li­se­na ja pe­rus­ta­sol­la. Per­jan­tai­na to­det­tiin Suo­mus­sal­mel­la yk­si tar­tun­ta hen­ki­löl­lä, jo­ka oli vie­rail­lut Ve­nä­jäl­lä. Ta­pauk­seen ei lii­ty mer­kit­tä­viä al­tis­tu­mi­sia tai jat­ko­tar­tun­ta­ris­ke­jä.

Vii­me vii­kon lo­pul­la uu­ti­soi­dus­sa Sot­ka­mon alueen ra­vin­to­la-al­tis­tu­mi­sis­sa ei tois­tai­sek­si ole to­det­tu jat­ko­tar­tun­to­ja. Ta­pauk­ses­sa ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen hen­ki­lö oli viet­tä­nyt it­se­näi­syys­päi­vän vii­kon­lop­pua Vuo­ka­tin ja Sot­ka­mon alueel­la. Useis­sa ra­vin­to­lois­sa oi­reet­to­ma­na ja tie­tä­mät­tään ko­ro­naan sai­ras­tu­nut al­tis­ti kym­me­niä mui­ta tar­tun­nal­le.

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee, et­tä ra­vin­to­la- ja mat­kai­lua­lan pal­ve­lui­ta tue­taan tur­val­li­suut­ta ko­ros­ta­vil­la ta­voil­la. Lä­hi­pal­ve­lui­den li­säk­si mo­net yri­tyk­set toi­mi­vat myös nou­to­pal­ve­lu- ja ca­te­ring-pe­riaat­teil­la tai jär­jes­tä­vät oh­jel­ma­pal­ve­lui­ta eri­lai­sin tur­va­toi­min. Jou­lun ja uu­den­vuo­den ai­ka­na poik­keuk­sel­li­sil­le toi­mil­le on eri­tyis­tä tar­vet­ta, mi­kä­li mat­kai­lu­koh­teis­sa on kool­la suu­ria ih­mis­mää­riä.

”Saam­me run­saas­ti ky­sy­myk­siä, voi­ko Kai­nuu­seen nyt tul­la lo­mal­le. Vas­taam­me kyl­lä, mut­ta vain ter­vee­nä, oh­jei­den mu­kaan ja viet­tä­mäl­lä ai­kaa vain lä­hi­pii­rin kes­ken. Kos­ka lii­ket­tä aluei­den vä­lil­lä on jo­ka ta­pauk­ses­sa, voim­me näil­lä oh­jeil­la par­hai­ten es­tää kiih­ty­mis- ja le­viä­mis­vai­heil­ta tu­le­via tar­tun­to­ja”, sel­ven­tää Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Lue Kainuun soten tiedote kokonaan: https://sote.kainuu.fi/uutiset/jouluksi-kainuuseen-vain-terveena-ja-lahimpien-kesken?fbclid=IwAR12hNqly9Y7UF1bkjCOlbvB7TfjPbeByqhCRTk0pORnxEUXZrP4f6tztPM

Takaisin uutisiin