Kainuun sote 9.9.: Kainuun sote yhtymähallitus kokoontui 9.9.2021 käsittelemään tartuntatautilain 58 d ja g §:n mukaisten rajoitusten kumoamista

Kainuun sote 9.9.: Kainuun sote yhtymähallitus kokoontui 9.9.2021 käsittelemään tartuntatautilain 58 d ja g §:n mukaisten rajoitusten kumoamista

Kai­nuun so­te yh­ty­mä­hal­li­tus ko­koon­tui 9.9.2021 kä­sit­te­le­mään tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 d ja g  §:n mu­kais­ten ra­joi­tus­ten ku­moa­mis­ta.

Taus­taa pää­tök­sil­le:

Kai­nuun alueel­li­sen ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­ta­toi­mia koor­di­noi­van yh­teis­työ­ryh­mä (ryh­mäs­sä on edus­tus sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä, Kai­nuun ELY-kes­kuk­ses­ta, THL:stä se­kä alue­hal­lin­to­vi­ras­tos­ta)  on ko­kouk­ses­saan 27.7.2021 to­den­nut Kai­nuun ole­van  epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Yh­teis­työ­tyh­mä to­te­si  ko­kouk­ses­saan 30.8.2021 Kai­nuun ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen  il­maan­tu­vuu­den ole­van 293,1 / 100 000 / 14 vrk, po­si­tii­vis­ten  tes­tien osuus 2,6 % vii­koil­la 33 ja 34, tar­tun­nan­jäl­ji­tysp­ro­sen­tin  ole­vat 87 %. Ka­jaa­nis­sa il­maan­tu­vuus vas­taa­val­la ajan­jak­sol­la oli 402,7 / 100 000 / 14 vrk. Kai­nuun tar­tun­nois­ta 76 % to­det­tiin Ka­jaa­nis­sa. Ko­ro­na­tes­teis­tä 43 % oli vas­tat­tu yh­den, 71,3 %  kah­den ja 90,7 % kol­men vuo­ro­kau­den ku­lues­sa tes­tin  saa­pu­mi­ses­ta la­bo­ra­to­rioon. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys oli pa­hoin ruuh­kau­tu­nut.

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män yh­ty­mä­hal­li­tus päät­ti ko­kouk­ses­saan 1.9.2021 tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 d § mu­kai­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­la 1.–  15.9.2021 vä­li­sek­si ajak­si.

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä to­te­si 7.9.2021 ko­kouk­ses­saan, et­tä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen il­maan­tu­vuus on kään­ty­nyt voi­mak­kaa­seen las­kuun ol­len 6.9.2021 215,3 / 100 000  / 14 vrk. Vii­kol­la 34 (23.–29.8.2021) Kai­nuus­sa to­det­tiin 111 uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta 90 Ka­jaa­nis­sa. Vii­kol­la 35 (30.6.– 5.9.2021) Kai­nuus­sa to­det­tiin 65 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta 41 Ka­jaa­nis­sa. Ka­jaa­niin avat­tiin 3.9.2021 pi­ka­tes­taus­pis­te, min­kä myö­tä 7.9.2021 men­nes­sä ko­ro­na­tes­tiin pää­see ja tu­lok­sen saa sa­man päi­vän ai­ka­na. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­seen on siir­ret­ty li­sää hen­ki­lös­töä si­ten, et­tä jäl­ji­tys­toi­met voi­daan käyn­nis­tää vä­lit­tö­mäs­ti po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen tul­tua. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat edis­ty­neet ajan­va­raus- ja po­pup -toi­min­nas­sa si­ten, et­tä 84,2 % 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä kai­nuu­lai­sis­ta on ro­ko­tet­tu ker­ran ja  65,2 % kah­des­ti.

 

Yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen pää­tök­set 9.9.2021:

 

Tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 d §:n mu­kais­ten ra­joi­tus­ten ku­moa­mi­nen Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­le 9.9.2021

Yh­ty­mä­hal­li­tus päät­ti, et­tä 

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män yh­ty­mä­hal­li­tus to­teaa, et­tä tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 d § mu­kai­sen pää­tök­sen pe­rus­teis­ta: 

  1. sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la 14 vii­mei­sim­män päi­vän, jol­ta tie­to on saa­ta­vil­la, ai­ka­na to­den­net­tu­jen tar­tun­to­jen il­maan­tu­vuus 100 000 asu­kas­ta koh­den on vä­hin­tään 25; täyt­tyy 
  2. kun­nan tai sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la to­de­taan tau­ti­ryp­päi­tä, joi­den tar­tun­ta­ket­ju­ja ei pys­ty­tä luo­tet­ta­vas­ti jäl­jit­tä­mään ja jot­ka ai­heut­ta­vat asian­tun­ti­ja-ar­vion mu­kaan mer­kit­tä­vän ris­kin uu­sien tar­tun­to­jen le­viä­mi­seen alueel­la; ei täy­ty

Yh­ty­mä­hal­li­tus ku­moaa pää­tök­sel­lään tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 d §:n mää­räyk­set Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­la vä­lit­tö­mäs­ti.

 

Tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 g §:n mu­kai­sen sul­ku­pää­tök­sen ku­moa­mi­nen Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­le 9.9.2021 

Yh­ty­mä­hal­li­tus päät­ti, et­tä 

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män yh­ty­mä­hal­li­tus to­teaa, et­tä tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 g § mu­kai­sen pää­tök­sen pe­rus­teis­ta: 

  1. sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la 14 vii­mei­sim­män päi­vän, jol­ta tie­to on saa­ta­vil­la, ai­ka­na to­den­net­tu­jen tar­tun­to­jen il­maan­tu­vuus 100 000 asu­kas­ta koh­den on vä­hin­tään 50;  täyt­tyy, 
  2. kun­nan tai sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la to­de­taan tau­ti­ryp­päi­tä, joi­den tar­tun­ta­ket­ju­ja ei pys­ty­tä luo­tet­ta­vas­ti jäl­jit­tä­mään ja jot­ka ai­heut­ta­vat asian­tun­ti­ja-ar­vion mu­kaan mer­kit­tä­vän ris­kin  uu­sien tar­tun­to­jen le­viä­mi­seen alueel­la; ei täy­ty 
  3. tar­tun­to­jen mää­rän sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ar­vioi­daan asian­tun­ti­ja-ar­vion mu­kaan joh­ta­van sai­raa­la- ja te­ho­hoi­don tar­peen mer­kit­tä­vään li­sään­ty­mi­seen, so­siaa­li- ja  ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­den tai asiak­kai­den  hoi­van tai po­ti­lai­den hoi­don olen­nai­seen vaa­ran­tu­mi­seen  taik­ka muu­hun vas­taa­vaan so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to-  jär­jes­tel­män yli­kuor­mit­tu­mi­seen; on epä­var­maa

Yh­ty­mä­hal­li­tus ku­moaa pää­tök­sel­lään tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 g §:n mää­räyk­set  Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­la vä­lit­tö­mäs­ti.

Kainuun soten yhtymähallituksen 9.9. tiedote:
https://sote.kainuu.fi/index.php/uutiset/kainuun-sote-yhtymahallitus-kokoontui-992021-kasittelemaan-tartuntatautilain-58-d-ja-g-ssn-mukaisten

Takaisin uutisiin