Kainuun sote 9.8.: Kainuun rokotekattavuudessa vielä parantamisen varaa

Kainuun sote 9.8.: Kainuun rokotekattavuudessa vielä parantamisen varaa

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 132,5/ 100 000 / 14 vrk. Ko­ko Kai­nuu on edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa.

Al­le 40 vuo­tiai­den kai­nuu­lais­ten ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa vie­lä pa­ran­ta­mi­sen va­raa

Kai­nuun ro­ko­te­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä ver­rat­tain hy­vä van­hem­man väes­tön pa­ris­sa, mut­ta al­le 40 vuo­tiai­den ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa on vie­lä pa­ran­ta­mi­sen va­raa. Suu­ri osa Kai­nuun vii­meai­kai­sis­ta ko­ro­na­ta­pauk­sis­ta on ol­lut ro­kot­ta­mat­to­mil­la al­le 30 -vuo­tiail­la.

Kai­nuus­sa kaik­kien 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den ja si­tä van­hem­pien on mah­dol­lis­ta saa­da ko­ro­na­ro­ko­te. Ko­ro­na­ro­ko­tus­ta suo­si­tel­laan 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le nuo­ril­le, sil­lä ro­kot­ta­mal­la voi­daan suo­ja­ta nuo­ria ja sa­mal­la hei­dän lä­hi­pii­riään eri­tyi­ses­ti va­ka­val­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­ta. Kos­ka ro­ko­tuk­set es­tä­vät suu­ren osan tar­tun­nois­ta, ne vä­hen­tä­vät myös lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tu­vien ra­joi­tus­toi­mien tar­vet­ta.

12 vuot­ta täyt­tä­nei­den ro­ko­tuk­sis­sa toi­mi­taan ku­ten ter­vey­den­huol­los­sa muu­ten­kin alai­käis­ten kans­sa, eli lap­si tai nuo­ri voi it­se teh­dä pää­tök­siä hoi­dos­taan, kun hä­net on ar­vioi­tu pää­tös­ky­kyi­sek­si. Toi­vot­ta­vin ti­lan­ne on, et­tä huol­ta­ja ja nuo­ri ovat jo ko­to­na pu­hu­neet ro­ko­tuk­seen liit­ty­vis­tä sei­kois­ta ja pää­tös on yk­si­mie­li­nen.

Ajan­va­raus 12-15 vuo­tiail­le voi­daan teh­dä oma­so­te.kai­nuu.fi  huol­ta­jan toi­mes­ta puo­les­ta asioin­ti­na tai soit­ta­mal­la ta­kai­sin­soit­to­nu­me­roon 044 709 3788.

Tois­tai­sek­si kou­lu­lais­ten ro­ko­tuk­sia jär­jes­te­tään vain jo ole­mas­sa ole­vil­la ro­ko­tus­pis­teil­lä, kou­luis­sa ta­pah­tu­vis­ta ro­ko­tuk­sis­ta tie­do­te­taan erik­seen so­ten tie­dot­teis­sa ja Wil­ma vies­til­lä.

Myös ka­ran­tee­nien vält­tä­mi­ses­sä kaik­kein te­hok­kain kei­no on täy­si ro­ko­tus­sar­ja. Kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­ja ei pää­sään­töi­ses­ti al­tis­tus­ti­lan­teis­sa tar­vit­se aset­taa ka­ran­tee­niin lain­kaan. Ro­kot­ta­mat­to­mien osal­ta ka­ran­tee­nin pi­tuus har­ki­taan ta­paus­koh­tai­ses­ti, mut­ta suu­rin osa mää­rät­tä­vis­tä ka­ran­tee­neis­ta on 10 vuo­ro­kau­den mit­tai­sia.

Toi­nen ro­ko­tean­nos edel­leen 12 vii­kon koh­dal­la

Kai­nuus­sa käy­tös­sä ole­vien mR­NA-ro­kot­tei­den suo­si­tel­tu an­nos­vä­li on edel­leen 12 viik­koa. THL:n oh­jeen mu­kaan 12 vii­kon an­nos­vä­liä voi­daan pai­kal­li­sen har­kin­nan pe­rus­teel­la ly­hen­tää, mi­kä­li ro­kot­tei­den saa­ta­vuus alueel­la on hy­vä, ei­kä an­nos­vä­lin ly­hen­tä­mi­nen vii­väs­ty­tä ke­nen­kään muun en­sim­mäi­sen ro­ko­tean­nok­sen saa­mis­ta. Kos­ka Kai­nuus­sa kaik­ki ha­luk­kaat ei­vät ole saa­neet vie­lä en­sim­mäis­tä­kään ro­ko­tet­ta, ei 12 vii­kon an­nos­vä­liä voi­da tois­tai­sek­si ly­hen­tää.

Toi­sen ro­ko­tean­nok­sen saa­mis­ta ei tu­le it­se no­peut­taa va­raa­mal­la tois­ta ro­ko­teai­kaa, vaan nou­dat­taa en­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen yh­tey­des­sä an­net­tua ai­kaa.

Kainuun soten tiedote 9.8.2021

Takaisin uutisiin