Kainuun sote 9.7.2021: Yksi uusi tartunta jo karanteenissa olevalla - deltavarianttia myös Kainuussa

Kainuun sote 9.7.2021: Yksi uusi tartunta jo karanteenissa olevalla - deltavarianttia myös Kainuussa

Yk­si uu­si tar­tun­ta jo ka­ran­tee­nis­sa ole­val­la

Kuh­mos­sa on ei­len to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta yh­del­lä jo ka­ran­tee­nis­sa ole­val­la hen­ki­löl­lä.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on nyt 50,0 (per 100 000 as / 14 vrk).

Del­ta­va­riant­tia myös Kai­nuus­sa

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­ta saa­tu­jen vi­rus­tyy­pi­tys­tu­los­ten mu­kaan ko­ro­na­vi­ruk­sen ns. del­ta- eli In­tian va­rian­tis­ta on tul­lut myös Kai­nuus­sa hal­lit­se­va muun­nos ke­sä­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen. Myös alp­ha- eli brit­ti­va­riant­tia esiin­tyy alueel­la. En­nus­tei­den mu­kaan del­ta­va­rian­tis­ta tu­lee hal­lit­se­va muun­nos Suo­mes­sa ke­sän ku­lues­sa.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen del­ta­va­riant­ti on tyy­pil­tään her­kem­min ih­mi­sis­tä toi­siin tart­tu­va. Ro­kot­teet tor­ju­vat myös del­ta­va­riant­tia, mut­ta suo­ja­te­ho on mer­kit­tä­vä vas­ta kah­den ro­ko­tean­nok­sen jäl­keen. ”Ti­lan­ne tä­män suh­teen on odo­tet­tu; vi­ruk­set pyr­ki­vät jää­mään eloon ja li­sään­ty­mään muun­tu­mal­la. Ro­ko­tuk­set ovat ai­noa kei­no hil­li­tä pan­de­miaa, jo­ten ro­kot­teet tu­lee ot­taa, kun nii­tä on tar­jol­la. Suo­mes­sa kak­ko­san­nok­sia on ro­ko­tet­tu vie­lä vä­hän mo­neen Eu­roo­pan maa­han ver­rat­tu­na, jo­ten le­viä­mis­ris­ki on ole­mas­sa. Kai­nuus­sa toi­sen an­nok­sen on saa­nut noin nel­jä­so­sa ai­kui­sis­ta”, ker­too Kai­nuun so­ten vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö­Tuo­mo Ero­la.

Tur­va­vä­leis­tä ja kas­vo­mas­kin käy­tös­tä on huo­leh­dit­ta­va muis­sa kuin oman per­heen tai lä­hi­pii­rin koh­taa­mi­sis­sa. Eri­tyi­ses­ti ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa tai muis­sa suu­rem­mis­sa ti­lai­suuk­sis­sa - myös ul­ko­na - on nou­da­tet­ta­va ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta an­net­tu­ja oh­jei­ta.

Ti­lan­ne Suo­mes­sa hei­ken­ty­nyt – ul­ko­maan mat­kai­lua har­kit­ta­va erit­täin tark­kaan

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan epi­de­mia­ti­lan­ne Suo­mes­sa on hei­ken­ty­nyt. Esi­mer­kik­si Päi­jät-Hä­me ja Var­si­nais-Suo­mi ovat siir­ty­neet kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Kas­va­nei­ta tar­tun­ta­mää­riä se­lit­tää eten­kin li­sään­ty­nyt ul­ko­maan­mat­kai­lu, mut­ta myös pai­kal­li­sia tar­tun­ta­ry­päi­tä ja so­siaa­li­sis­ta kon­tak­teis­ta pe­räi­sin ole­via tar­tun­to­ja esiin­tyy. Tar­tun­to­ja to­de­taan eni­ten 20–29 -vuo­tiai­den ikä­ryh­mäs­sä.

Puo­let Suo­mes­sa to­de­tuis­ta tar­tun­nois­ta on pe­räi­sin ul­ko­mail­ta. Ve­nä­jän voi­mak­kaas­ti hei­ken­ty­neen ko­ro­na­ti­lan­teen ja muun­tu­neen ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­kia THL suo­sit­te­lee vält­tä­mään mat­kus­ta­mis­ta Ve­nä­jäl­le. Kai­kes­sa ul­ko­maan mat­kus­ta­mi­ses­sa tu­lee käyt­tää har­kin­taa, seu­ra­ta tar­kas­ti koh­de­maan epi­de­mia­ti­lan­net­ta ja nou­dat­taa vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta, myös pa­la­tes­sa ta­kai­sin ko­ti­maa­han.

Maa­han­tu­lon edel­ly­tyk­set muut­tu­vat

Val­tio­neu­vos­to on sää­tä­nyt ase­tuk­sen ter­veys­tur­val­li­suu­den maa­han­tu­lo­mal­lis­ta. Suo­meen saa­pu­vil­ta hen­ki­löil­tä edel­ly­te­tään 12.7.2021 al­kaen to­dis­tus­ta saa­dus­ta ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jas­ta tai kuu­den kuu­kau­den si­säl­lä sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dis­ta. Jos hen­ki­löl­lä on esit­tää to­dis­tus jom­mas­ta­kum­mas­ta edel­lä mai­ni­tus­ta, ei hä­nel­tä edel­ly­te­tä saa­pues­saan mui­ta ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mia.

Muus­sa ta­pauk­ses­sa tu­lee esit­tää to­dis­tus en­nen maa­han saa­pu­mis­ta teh­dys­tä ne­ga­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­vi­rus­tes­tis­tä tai to­dis­tus vä­hin­tään 14 vuo­ro­kaut­ta en­nen maa­han saa­pu­mis­ta saa­dus­ta en­sim­mäi­ses­tä ro­ko­tean­nok­ses­ta. Mo­lem­mis­sa edel­lä mai­ni­tuis­sa ta­pauk­sis­sa hen­ki­lön tu­lee li­säk­si käy­dä tes­tis­sä 3–5 vuo­ro­kau­den ku­lut­tua maa­han saa­pu­mi­ses­taan. Kon­tak­te­ja tu­lee vält­tää ja py­sy­tel­lä ko­to­na tai ma­ja­pai­kas­sa, kun­nes ne­ga­tii­vi­nen tu­los on var­mis­tu­nut.

Si­sä­ra­ja­val­von­taa eli EU-ja Sc­hen­gen alueel­ta saa­pu­vien ra­ja­tar­kas­tuk­sia on edel­lä ole­van mu­kai­ses­ti jat­ket­tu 25.7. saak­ka. Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set jat­ku­vat Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sel­lä 31.7. saak­ka.

Kos­ka mää­räyk­set ja oh­jeet si­säl­tä­vät poik­keuk­sia, Suo­mes­ta toi­seen val­tioon mat­kus­ta­van tu­lee it­se tar­kis­taa, mit­kä ovat voi­mas­sa koh­de­maas­sa se­kä pa­la­tes­sa. Koh­de­mail­la voi ol­la voi­mas­sa omia ra­joi­tuk­siaan ja edel­ly­tyk­siään mat­kai­li­joil­le. Li­säoh­jei­ta verk­ko-osoit­teis­ta val­tio­neu­vos­to.fi se­kä ra­ja.fi

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Takaisin uutisiin