Kainuun sote 9.4.: Yksi uusi tartunta - Kainuun sote kiittää koronatorjunnan yhteistyöstä

Kainuun sote 9.4.: Yksi uusi tartunta - Kainuun sote kiittää koronatorjunnan yhteistyöstä

Yk­si uu­si tar­tun­ta

Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu yk­si ko­ro­na­tar­tun­ta jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la hen­ki­löl­lä. Ta­paus liit­tyy aiem­piin tar­tun­toi­hin, ei tä­män viik­koi­seen ryp­pää­seen.

Li­säk­si muu­ta­mia ka­jaa­ni­lai­sia hen­ki­löi­tä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin muual­la Suo­mes­ta saa­dun al­tis­tu­mi­sen vuok­si.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku on 16,7 (per 100 000 as / 14 vrk).

”Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen. Suo­mes­sa hei­koin ti­lan­ne on edel­leen ete­lä­ran­ni­kol­la, jos­sa il­maan­tu­vuus on 10 - 20 -ker­tai­nen Poh­jois-Suo­meen ver­rat­tu­na. Sii­tä ker­to­vat myös meil­lä ha­vai­tut tar­tun­nat, jot­ka tu­le­vat lä­hin­nä sii­tä suun­nas­ta. Täs­tä on help­po teh­dä pää­tel­mä, et­tä alueel­ta toi­sel­le liik­ku­mi­seen liit­ty­vät lä­hi­kon­tak­tit on edel­leen mi­ni­moi­ta­va”, muis­tut­taa Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Ko­ro­na­tor­jun­ta on yh­teis­työ­tä

Val­ta­kun­nal­li­nen pan­de­mia­kes­kus­te­lu on täl­lä het­kel­lä siir­ty­nyt uu­sien ra­joi­tus­ten si­jas­ta nii­den va­paut­ta­mi­sen ai­ka­tau­luun. Väes­tö­ta­son ro­ko­tus­ten ai­ka­tau­lu kiih­ty­nee ke­säl­lä, mut­ta kat­ta­van ro­ko­te­suo­jan saa­vut­ta­mi­nen me­nee jo­ka ta­pauk­ses­sa lop­pu­vuo­teen. Va­ro­toi­met ja jon­kin as­tei­set ra­joi­tuk­set yh­teis­kun­nas­sa jat­ku­ne­vat vie­lä pi­dem­män ai­kaa.

Kai­nuun kan­nal­ta pan­de­mia-ai­ka­na opi­tut toi­min­ta­ta­vat ovat kui­ten­kin roh­kai­se­via. Alueen toi­mi­joi­den ak­tii­vi­nen ja oma-aloit­tei­nen yh­teis­työ ovat mah­dol­lis­ta­neet mo­net toi­met ra­joi­tus­ten­kin ai­ka­na. Esi­mer­kik­si kil­paur­hei­lu­ta­pah­tu­mat il­man ylei­söä ovat on­nis­tu­neet tur­val­li­ses­ti. SM-hiih­dois­sa tes­tat­tiin jär­jes­tä­jien aloit­tees­ta sa­to­ja osal­lis­tu­jia ja par­hail­laan käyn­nis­sä ole­vis­sa Ho­pea­som­pa-kil­pai­luis­sa vii­mei­sin tie­to on 740 ne­ga­tii­vi­ses­ta tes­ti­tu­lok­ses­ta.

”Kai­nuu­lai­set ovat nou­dat­ta­neet oh­jei­ta mal­lik­kaas­ti. Luot­ta­mus ra­ken­tuu yh­teis­työs­sä ja se on ol­lut kai­kin puo­lin on­nis­tu­nut­ta. Mat­kai­lu­toi­mia­lal­la on vie­rai­lu­mää­riin näh­den vä­häi­nen mää­rä tar­tun­to­ja ja us­kon, et­tä täs­sä yh­tei­nen vies­tim­me va­ro­toi­mis­ta on men­nyt pe­ril­le. Toi­se­na on nos­tet­ta­va esiin Kai­nuun pri­kaa­tin toi­min­ta: useam­man tu­han­nen va­rus­mie­hen jou­kos­sa on her­käs­ti le­viä­vä in­fek­tio pys­tyt­ty ra­jaa­maan te­hok­kaas­ti, ei­kä vii­mei­sen ryp­pään ul­ko­puo­li­sia tar­tun­to­ja ole ol­lut lain­kaan”, kiit­tää pan­de­mia­pääl­lik­kö Kouk­ka­ri.

Lue Kainuun soten 9.4. kokonaisuudessaan täältä.

Takaisin uutisiin