Kainuun sote 9.12.: Keskiviikkona kahdeksan uutta tartuntaa

Kainuun sote 9.12.: Keskiviikkona kahdeksan uutta tartuntaa

Ei­len Kai­nuus­sa to­det­tiin seit­se­män tar­tun­taa Ka­jaa­nis­sa ja yk­si Sot­ka­mos­sa. Nä­mä kaik­ki liit­ty­vät Sko­da Trans­tec­hin teh­taan ryp­pää­seen. Kuu­si heis­tä oli jo aiem­min ka­ran­tee­nis­sa.

”Ko­vas­sa pai­nees­sa työs­ken­nel­lyt tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sem­me on saa­nut kon­tak­toi­tua po­si­tii­vi­set se­kä al­tis­tu­neet hen­ki­löt. Myös Trans­tec­hil­lä yh­teis­työ teh­taan ja työ­ter­veys­huol­lon kans­sa on ol­lut su­ju­vaa, jo­ten suu­res­ta mää­räs­tä huo­li­mat­ta hen­ki­lös­tö on pys­tyt­ty tes­taa­maan ja oh­jeis­ta­maan. Teh­taal­la tes­ta­taan edel­leen täl­lä ja en­si vii­kol­la, jot­ta ti­lan­ne saa­daan sel­vil­le mah­dol­lis­ten li­sä­tar­tun­to­jen osal­ta”, ker­too Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Tes­taus­mää­rät ovat sel­väs­ti nous­seet vii­me päi­vi­nä al­tis­tu­nei­den mää­rän kas­vaes­sa. Tes­tau­sa­jan saa­mi­ses­sa voi tä­män vuok­si ol­la vii­vet­tä. Pe­ru­soh­jee­na on edel­leen, et­tä oi­reet­to­mia vä­hin­tään kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­ja ei ru­tii­nis­ti tes­ta­ta, mut­ta eri­tyi­ses­ti va­jaan ro­ko­te­suo­jan saa­nei­den tu­lee ha­keu­tua tes­tiin jos epäi­lee al­tis­tu­neen­sa tar­tun­nal­le.

Kai­nuu on epi­de­mian pe­rus­ta­sol­la, ei­kä ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ole voi­mas­sa. Alueel­le on an­net­tu ylei­nen mak­si­suo­si­tus jul­ki­sis­sa ti­lois­sa ja lii­ken­ne­vä­li­neis­sä mi­kä­li lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää. Li­säk­si työ­pai­koil­le suo­si­tel­laan mah­dol­li­suu­sien mu­kaan etä­työ­hön siir­ty­mis­tä. Ylei­sö- ja yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä tu­lee nou­dat­taa har­kin­taa ja te­hos­taa myös va­paa-ajan toi­min­nas­sa lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä. Maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­väs­sä mat­kai­lus­sa on myös syy­tä nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta.

 

Omik­ron-va­riant­tia ei ole ha­vait­tu Kai­nuus­sa

Kai­nuus­sa on tie­dos­sa kol­me omik­ron-va­rian­til­le al­tis­tu­nut­ta hen­ki­löä. He ovat hil­jat­tain pa­lan­neet ul­ko­mail­ta ja hei­dät on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti. Po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia ta­pauk­siin ei ole to­det­tu.

 

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia riit­tää hy­vin – eri­tyis­tä kii­ret­tä kol­man­teen ro­ko­tuk­seen ei ole

Kol­man­net ko­ro­na­ro­kot­teet ovat tar­jol­la kai­kil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le, mi­kä­li toi­ses­ta an­nok­ses­ta on vä­hin­tään 5 kuu­kaut­ta. Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­taa jat­kos­sa­kin pääo­sin ikä­jär­jes­tyk­ses­sä ete­ne­viä ro­ko­tuk­sia, sil­lä ro­ko­tuk­set ovat ol­leet jo käyn­nis­sä van­hem­mil­la ikä­luo­kil­la se­kä hoi­va- ja hoi­to­lai­tok­sis­sa.

Väes­tön ro­ko­tus­suo­jan osal­ta olen­nais­ta on, et­tä mah­dol­li­sim­man mo­ni on ro­ko­tet­tu kah­teen ker­taan. Kak­si saa­tua ko­ro­na­ro­ko­tean­nos­ta an­taa erit­täin hy­vän suo­jan va­ka­vaa sai­ras­tu­mis­ta vas­taan se­kä pie­nen­tää myös le­viä­mis­ris­kiä. Ro­ko­tuk­sen suo­ja­te­hon vuok­si kol­man­teen ro­ko­tuk­seen ei ole eri­tyis­tä kii­ret­tä. Vain voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le po­ti­lail­le suo­si­tel­laan kah­den kuu­kau­den an­nos­vä­liä.

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta on Suo­mes­sa saa­ta­vil­la run­saas­ti. Kai­kis­sa Kai­nuun so­ten ro­ko­tus­pis­teis­sä voi asioi­da il­man ajan­va­raus­ta, jon­ka li­säk­si osas­sa on käy­tös­sä myös verk­koa­jan­va­raus. Ro­ko­tuk­sia to­teu­te­taan kun­ta­koh­tai­sen ai­ka­tau­lu­jen mu­kai­ses­ti, jos­ta li­sä­tie­toa saa so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

Vir­heel­lis­tä tie­toa ko­ro­naan liit­tyen edel­leen pal­jon liik­keel­lä

Ko­ro­na­ti­lan­teen hei­ken­tyes­sä se­kä jul­ki­nen kes­kus­te­lu et­tä eri­lai­set hu­hut tai vir­heel­li­set kä­si­tyk­set ovat jäl­leen kiih­ty­neet. Fak­to­jen ja mie­li­pi­tei­den se­koit­tu­mi­nen ja esi­mer­kik­si har­kit­se­ma­ton tie­to­jen ja­ka­mi­nen so­mes­sa on var­sin yleis­tä. Esi­mer­kik­si Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on koos­ta­nut tii­viin op­paan vää­rän tie­don tun­nis­ta­mi­seen. Lue li­sää THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

”Il­miös­sä on pan­de­mian ajan ol­lut sel­vät ää­ri­päät, jois­ta toi­ses­sa on voi­mak­kaan kiih­ty­nyt huo­li tar­tun­ta­ris­kis­tä ja toi­ses­sa tau­tia tai sen va­ro­toi­mia vä­hät­te­le­vä vies­ti. Suo­mes­sa on edel­leen toi­mi­va ja luo­tet­ta­va ter­veys­jär­jes­tel­mä, jon­ka oh­jei­ta seu­raa­mal­la py­syy kyl­lä ti­lan­teen ta­sal­la. Eri mie­li­pi­teil­le on ti­laa, mut­ta kär­jis­tä­mi­sel­lä tai ta­hal­li­sel­la­kin vää­ris­tä­mi­sel­lä ai­heu­te­taan usein hait­taa, esi­mer­kik­si ro­kot­tei­siin liit­ty­vil­lä sa­la­liit­to­väit­teil­lä. Nä­mä nou­se­vat her­käs­ti esiin, vaik­ka val­tao­sa kan­sa­lai­sis­ta osaa suh­teut­taa asiat mal­til­li­ses­ti”, ar­vioi Kai­nuun so­ten vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ter­ho Pek­ka­la.  

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le:
Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen (044 7970 655)

Kainuun soten 9.12.2021 tiedote

Takaisin uutisiin