Kainuun sote 9.1.: Koronatartuntoja kajaanilaisissa päiväkodeissa

Kainuun sote 9.1.: Koronatartuntoja kajaanilaisissa päiväkodeissa

Kai­nuun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys tie­dot­taa ka­jaa­ni­lai­sis­sa päi­vä­ko­deis­sa to­de­tuis­ta ko­ro­na­tar­tun­nois­ta. Leh­ti­kan­kaan päi­vä­ko­dis­sa on yli 30 se­kä yk­si­tyi­ses­sä päi­vä­ko­ti Si­ni­lin­nus­sa tois­ta­kym­men­tä al­tis­tu­nut­ta las­ta.

Ka­jaa­nin kau­pun­ki se­kä päi­vä­ko­ti Si­ni­lin­tu tie­dot­ta­vat huol­ta­jia ti­lan­tees­ta se­kä päi­vä­ko­ti­jär­jes­te­lyis­tä. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on yh­tey­des­sä huol­ta­jiin, mi­kä­li ky­se on ka­ran­tee­ni- tai eris­tys­mää­räyk­sis­tä.

Aiem­min Va­na­mon ja Na­ker­ta­jan päi­vä­ko­deis­sa to­det­tui­hin tar­tun­toi­hin liit­ty­vät al­tis­tu­neet on ta­voi­tet­tu ja huol­ta­jia on in­for­moi­tu ti­lan­tees­ta.

Kai­nuun so­te ja Ka­jaa­nin kau­pun­ki ko­ros­ta­vat ko­ro­na­va­ro­toi­mien tär­keyt­tä se­kä eri­tyi­ses­ti päi­vä­hoi­toon ja kou­luun saa­pu­mis­ta vain ter­vee­nä. Kas­vo­mas­kien käyt­tö­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kil­le 10 vuot­ta täyt­tä­neil­le kol­man­nel­ta vuo­si­luo­kal­ta al­kaen.

Kriit­tis­ten toi­min­to­jen yl­lä­pi­toon koh­dis­tuu eri­tyis­tä huol­ta

Voi­mak­kaas­ti li­sään­ty­vät ko­ro­na­tar­tun­nat he­rät­tä­vät huol­ta yh­teis­kun­nan eri toi­min­nois­sa. Eri­tyi­ses­ti kriit­ti­sil­lä toi­mia­loil­la, ku­ten so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa, var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja kou­luis­sa tai huol­to­var­muu­den kan­nal­ta tär­keis­sä teh­tä­vis­sä hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­set pois­sao­lot voi­vat ai­heut­taa on­gel­mia.

Ti­lan­teen pa­he­ne­mi­sen es­tä­mi­sek­si ko­ros­te­taan yleis­tä va­ro­vai­suut­ta ja oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta se­kä eri­tyi­ses­ti lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mis­ta. Kai­nuus­sa on voi­mas­sa vah­va suo­si­tus siir­ty­mi­ses­tä etä­työ­hön, jo­ta tu­li­si mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti nou­dat­taa.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen 044 7970 011

https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronatartuntoja-kajaanilaisissa-paivakodeissa

Takaisin uutisiin