Kainuun sote 9.1.: Kokoontumisrajoitukset voimaan Kainuussa - lauantaina 96 tartuntaa

Kainuun sote 9.1.: Kokoontumisrajoitukset voimaan Kainuussa - lauantaina 96 tartuntaa

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on aset­ta­nut Kai­nuun maa­kun­nan aluet­ta kos­ke­van ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sen. Tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 §:n mu­kai­ses­ti kiel­le­tään kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set, joi­hin si­sä­ti­lois­sa osal­lis­tuu yli 20 hen­ki­löä tai ul­ko­ti­lois­sa yli 50 hen­ki­löä. Mää­räys as­tuu voi­maan sun­nun­tai­na 9.1.2022 ja on voi­mas­sa 6.2.2022 saak­ka.

Ylei­sel­lä ko­kouk­sel­la tar­koi­te­taan esim. mie­le­no­soi­tus­ta tai muu­ta avoin­ta ko­koon­tu­mis­ta. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ovat esi­mer­kik­si näy­tök­set, kon­ser­tit, ur­hei­luot­te­lut, se­mi­naa­rit tai kou­lu­tuk­set. Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set kos­ke­vat myös vaa­li­ti­lai­suuk­sia. Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia kos­ke­viin ky­sy­myk­siin, oh­jei­siin ja tul­kin­toi­hin liit­ty­viä vas­tauk­sia on koot­tu AVIn verk­ko­si­vuil­le avi.fi.

Osal­lis­tu­ja­mää­rää kos­ke­vas­ta ra­joi­tuk­ses­ta voi va­pau­tua, jos ylei­sö­ti­lai­suu­teen tai ky­sei­seen ti­laan vaa­di­taan ns. ko­ro­na­pas­sin esit­tä­mis­tä. Toi­min­nan­har­joit­ta­ja voi edel­lyt­tää ko­ro­na­pas­sia yli 16-vuo­tiail­ta.

Ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­jän ja ti­lo­jen hal­ti­jan tu­lee tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­ses­ti edel­leen huo­leh­tia hy­gie­nia­käy­tän­nöis­tä, etäi­syyk­sien säi­lyt­tä­mi­ses­tä ja asiak­kai­den oh­jeis­ta­mi­ses­ta, vaik­ka ko­ro­na­pas­si oli­si­kin käy­tös­sä.

Ko­ro­na­pas­si on voi­mas­sa, jos se osoit­taa hen­ki­lön saa­neen vä­hin­tään kak­si ko­ro­na­ro­ko­tus­ta tai ne­ga­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen enin­tään 72 tun­tia aiem­min tai sai­ras­ta­neen ko­ro­na­tau­din enin­tään kuu­si kuu­kaut­ta aiem­min (tai sai­ras­tet­tu ko­ro­na ja yk­si ro­ko­tus). Ko­ro­na­pas­sin ja si­tä kos­ke­vat tar­kem­mat oh­jeet saa Oma­kan­ta-verk­ko­pal­ve­lus­ta kan­ta.fi/ko­ro­na­to­dis­tus. El­lei ole mah­dol­li­suut­ta käyt­tää Oma­kan­taa, ko­ro­na­to­dis­tuk­sen voi Kai­nuus­sa pyy­tää ot­ta­mal­la yh­teyt­tä oman ter­vey­sa­se­man toi­mis­toon (Oma­so­te-vies­til­lä tai ot­ta­mal­la pu­he­li­mit­se yh­tey­den ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jiin).

Lauan­tai­na Kai­nuus­sa 96 ko­ro­na­tar­tun­taa

Ko­ro­na­tar­tun­to­ja to­de­taan Kai­nuus­sa nyt en­nä­tyk­sel­li­siä mää­riä. Lu­vut ovat päi­väs­sä suu­rem­pia kuin aiem­mat viik­ko­tar­tun­nat, jo­ka ker­too vi­ruk­sen no­peas­ta le­viä­mis­ky­vys­tä. Al­tis­tu­mis­ris­ki on kor­kea ko­ko maas­sa.

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tys siir­tyy an­ta­maan po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen saa­neil­le jat­ko-oh­jeet ja en­si­tie­don eris­tys­mää­räyk­ses­tä pääo­sin teks­ti­vies­til­lä. ”Em­me pys­ty koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa ta­voit­ta­maan sai­ras­tu­nei­ta, saa­ti kon­tak­toi­maan al­tis­tu­nei­ta ka­ran­tee­nia var­ten. Tä­män vuok­si pyy­däm­me, et­tä ih­mi­set it­se kai­kin kei­noin vä­hen­tä­vät kon­tak­te­jaan, jot­ta jat­ko­tar­tun­to­ja tu­li­si vä­hem­män. Oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen tai nou­dat­ta­mat­to­muus voi tun­tua mi­tät­tö­mäl­tä asial­ta yk­si­lön nä­kö­kul­mas­ta, mut­ta kai­ken ker­tau­tu­mi­nen sa­doil­la tai tu­han­sil­la vai­kut­taa rat­kai­se­vas­ti”, muis­tut­taa Kai­nuun so­ten ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen.

Sai­ras­tu­neet voi­vat aut­taa tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä lis­taa­mal­la it­se kon­tak­te­ja ja yh­teys­tie­to­ja val­miik­si ja toi­mit­ta­maan ne pyy­det­täes­sä jäl­ji­tyk­sel­le. Tär­keä apu on myös, et­tä sai­ras­tu­neet it­se il­moit­ta­vat lä­hi­kon­tak­teis­sa ol­leil­le ti­lan­tees­ta.

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten li­säk­si Kai­nuus­sa voi­mas­sa suo­si­tus vä­hen­tää lä­hi­kon­tak­te­ja

  • Kai­nuun so­te ko­ros­taa, et­tä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sil­la ei voi­da yk­sin es­tää ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. Tar­tun­ta­ti­lan­ne on va­ka­va ja sen pa­he­ne­mi­sen es­tä­mi­sek­si kaik­kia asuk­kai­ta ja alueel­la oles­ke­le­via ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja oh­jei­ta:
  • Vä­hen­nä kaik­kia tar­peet­to­mia lä­hi­kon­tak­te­ja – vält­tä­mät­tö­mis­sä ti­lan­teis­sa nou­da­ta va­ro­vai­suut­ta, säi­ly­tä tur­va­vä­lit ja käy­tä kas­vo­mas­kia.
  • Ota ko­ro­na­ro­kot­teet
  • Jos saat hen­gi­tys­tieoi­rei­ta, py­sy ko­to­na ja väl­tä lä­hi­kon­tak­te­ja mui­den kans­sa.
  • Tee ko­ro­na­ko­ti­tes­ti ja tar­vit­taes­sa va­raa ai­ka Kai­nuun so­ten tes­taus­paik­kaan (Oma­so­te.kai­nuu.fi). Tes­tia­jan­va­raus­nu­me­ros­sa 040 165 0020 on ruuh­kaa.
  • Mi­kä­li oi­reet ovat voi­mak­kai­ta ja esi­mer­kik­si on hen­gi­tys­vai­keuk­sia, tu­lee ot­taa yh­teyt­tä ter­vey­den­huol­toon tai hä­tä­ti­lan­tees­sa 112.
  • Päi­vys­ty­sa­pu 116 117 on ruuh­kau­tu­nut ko­ro­naan liit­ty­vis­tä tie­dus­te­luis­ta. Päi­vys­tys ei tar­joa yleis­tä ko­ro­na­neu­von­taa; soi­ta, jos tar­vit­set hoi­don tar­peen ar­vioin­tia. Soit­ta­mi­nen en­nen päi­vys­tyk­seen saa­pu­mis­ta no­peut­taa pal­ve­lua ja vä­hen­tää odo­tus­ta.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen 044 7970 011

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kokoontumisrajoitukset-voimaan-kainuussa-lauantaina-96-tartuntaa

Takaisin uutisiin