Kainuun sote 8.9.: Rokotukset etenevät hyvin, kahden rokotteen 80% rokotekattavuus saavutetaan lokakuussa

Kainuun sote 8.9.: Rokotukset etenevät hyvin, kahden rokotteen 80% rokotekattavuus saavutetaan lokakuussa

Kai­nuu­lai­sis­ta 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä 84,2% on saa­nut jo yh­den ro­ko­tean­nok­sen ja 65,2% kak­si ro­ko­tean­nos­ta. Ta­voit­tee­na on et­tä lo­ka­kuun lop­puun men­nes­sä saa­vu­te­taan 80% ro­ko­te­kat­ta­vuu­den ta­voi­te. Ro­ko­tuk­sia jär­jes­te­tään vie­lä ajan­va­rauk­sel­la, mut­ta 20.9. siir­ry­tään erik­seen jär­jes­tet­tä­viin ro­ko­tus­pis­tei­siin, joi­hin ei tar­vit­se va­ra­ta ai­kaa. Ro­ko­tus­pis­teis­sä voi­vat käy­dä kaik­ki Kai­nuu­lai­set ja alueel­la pit­käai­kai­ses­ti olei­le­vat, riip­pu­mat­ta asuin­pai­kas­ta. Kai­nuu on ro­ko­tuk­sis­sa jo muun Suo­men ta­sol­la, edel­leen suu­rin ro­ko­te­va­je on 20-39 vuo­tiais­sa. Myös 12-15 vuo­tiai­den ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa on pa­ran­ta­mi­sen va­raa, sen ol­les­sa noin 60%.

En­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen saa ajan­va­rauk­sel­la enää tä­män ja en­si vii­kon ai­ka­na. Ajan­va­raus lop­puu ko­ko­naan ja il­man ajan­va­raus­ta ro­ko­tuk­seen pää­see 20.9. al­kaen, lä­hem­pä­nä ajan­koh­taa il­moi­tet­ta­vis­sa ro­ko­tus­pai­kois­sa.

Rau­hal­li­nen al­ku­viik­ko ko­ro­na­tar­tun­nois­sa

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 187,5 tar­tun­taa/100 000 asu­kas­ta/14 vrk. Ku­lu­neen vii­kon ai­ka­na Kai­nuus­sa on to­det­tu 6 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 2 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ruuh­ka on saa­tu pu­ret­tua ja täl­lä het­kel­lä tar­tun­nois­ta saa­daan jäl­ji­tet­tyä 77%. Ka­jaa­ni on edel­leen le­viä­mis­vai­hees­sa ja muu Kai­nuu kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta vii­me vii­kon­lo­pun ja al­ku­vii­kon lu­ku­jen pe­rus­teel­la ol­laan me­nos­sa pa­rem­paan suun­taan. Uu­den hyb­ri­dist­ra­te­gian mu­kaan mää­ri­tel­mis­tä ja tar­tun­nan ta­sois­ta tul­laan luo­pu­maan.

Suu­rin ko­ro­nan tar­tun­ta­ris­ki on edel­leen per­he-ja ka­ve­ri­pii­ris­sä. Ko­ro­na­vi­rus tart­tuu so­siaa­li­sis­sa ti­lan­teis­sa te­hok­kaas­ti. Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. On en­si­si­jai­sen tär­keää edel­leen nou­dat­taa voi­mas­sa ole­via suo­si­tuk­sia ja ra­joi­tuk­sia.

Kainuun soten 8.9.2021 tiedote 

Takaisin uutisiin