Kainuun sote 8.7.: Uusia tartuntoja - tapahtumissa kiinnitettävä huomiota turvallisiin järjestelyihin

Kainuun sote 8.7.: Uusia tartuntoja - tapahtumissa kiinnitettävä huomiota turvallisiin järjestelyihin

Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu kak­si ko­ro­na­tar­tun­taa jo ka­ran­tee­nis­sa ole­vaan laa­jem­paan ryp­pää­seen liit­tyen.

Kuh­mos­sa on kak­si tar­tun­taa, jois­ta toi­nen ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä ei­li­seen tar­tun­ta­ta­pauk­seen liit­tyen. Suo­mus­sal­mel­la on to­det­tu kak­si tar­tun­taa. Näis­tä nel­jäs­tä hen­ki­lös­tä kol­me on ol­lut jo aiem­min ka­ran­tee­nis­sa, ei­kä jat­koal­tis­tuk­sia ei ole tie­dos­sa. Ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­la odo­te­taan kui­ten­kin edel­leen tar­tun­to­ja il­maan­tu­van.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on 51,4 (per 100 000 as / 14 vrk). Kai­nuu on edel­leen pe­rus­ta­sol­la, lu­kuun ot­ta­mat­ta Ka­jaa­nia, jo­ka on kiih­ty­mis­vai­hees­sa.

Tur­va­vä­lien ja kas­vo­mas­kien käyt­töä suo­si­tel­laan vah­vas­ti

Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa. Mat­kail­les­sa on nou­da­tet­ta­va va­ro­vai­suut­ta ja pai­kal­li­sia oh­jeis­tuk­sia.

Ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa, kon­ser­teis­sa ja vas­taa­vis­sa ti­lai­suuk­sis­sa jär­jes­tä­jien on huo­leh­dit­ta­va tur­val­li­suu­des­ta ja var­mis­tet­ta­va, et­tä lä­hi­kon­tak­te­ja voi­daan vält­tää ja ylei­söl­lä on mah­dol­li­suus kä­si­hy­gie­niaan se­kä teh­dä mui­ta tar­tun­to­ja eh­käi­se­viä toi­mia.

”Tar­tun­to­jen vä­hen­tä­mi­ses­sä kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen on avain­te­ki­jä. Suu­rem­mis­sa­kin jou­kois­sa on hy­vä py­sy­tel­lä omas­sa po­ru­kas­sa, jot­ta al­tis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia oli­si vä­hem­män. Ta­pah­tu­ma­jär­jes­te­lyis­sä näi­hin tu­lee kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta, esi­mer­kik­si tar­joa­mal­la mah­dol­li­suuk­sia riit­tä­vän väl­jään osal­lis­tu­mi­seen ja ylei­söä oh­jeis­ta­mal­la”, ke­hot­taa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la.

Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, mi­kä­li ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta esiin­tyy. Ajan­va­rauk­sen voi teh­dä Kai­nuun Oma­so­ten kaut­ta tai esi­mer­kik­si KAKS:n tes­tia­jan­va­rauk­ses­ta 040 165 0020, jo­ka on avoin­na päi­vit­täin klo 8 - 19.

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Takaisin uutisiin