Kainuun sote 8.12.: Tartunnat lisääntyvät - uusia suosituksia käyttöön

Kainuun sote 8.12.: Tartunnat lisääntyvät - uusia suosituksia käyttöön

Kai­nuun so­ten, Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton, ELY-kes­kuk­sen ja THL:n edus­ta­jien muo­dos­ta­ma ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on ko­kouk­ses­saan kä­si­tel­lyt Kai­nuun epi­de­mia­ti­lan­net­ta. Kai­nuus­sa ei täy­ty val­tio­neu­vos­ton hyb­ri­dist­ra­te­gian mu­kai­set le­viä­mis­vai­heen kri­tee­rit, mut­ta ti­lan­ne on no­peas­ti hei­ken­ty­nyt.

Vii­kol­la 48 Kai­nuus­sa to­det­tiin 57 ko­ro­na­tar­tun­taa, jo­ten edel­li­seen viik­koon ver­rat­tu­na mää­rä on kol­min­ker­tais­tu­nut. Edel­leen 80 % tar­tun­nois­ta voi­daan sel­vit­tää, mut­ta jäl­ji­tyk­ses­sä on vii­vet­tä suu­ren työ­mää­rän vuok­si. Ei­len tiis­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin yh­teen­sä 36 ko­ro­na­tar­tun­taa (Kuh­mos­sa, Ka­jaa­nis­sa, Hy­ryn­sal­mel­la, Puo­lan­gal­la se­kä Suo­mes­sa työs­ken­te­le­vil­lä ul­ko­maa­lai­sil­la).

”Il­maan­tu­vuus on no­peas­sa nou­sus­sa (THL:n ti­las­to 80,8 / 100 000 / 14 vrk). Ro­ko­tus­kat­ta­vuus väes­tö­ta­sol­la on hy­vä, ei­kä sai­raa­la­hoi­don kuor­mi­tus­ta ei ole. Po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus vii­me vii­kol­la oli 2,9 % noin 2000 tes­tis­tä. Suu­rin osa tar­tun­nois­ta liit­tyy täl­lä het­kel­lä yh­den työ­pai­kan ryp­pää­seen tai ro­ko­tus­ten ul­ko­puo­lel­la ole­viin lap­siin” ker­too pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen koor­di­naa­tio­ryh­män pää­tök­ses­tä.

”Mei­dän on kui­ten­kin va­rau­dut­ta­va myös sii­hen, et­tä ti­lan­ne edel­leen heik­ke­nee ja ra­joi­tuk­sia jou­du­taan mää­rää­mään. Ku­kin voi omal­la toi­mil­laan vai­kut­taa vä­hen­tä­mäl­lä kon­tak­te­ja. Esi­mer­kik­si läs­näo­lo­ko­kouk­set, kimp­pa­kyy­dit tai vas­taa­vat on nyt syy­tä mi­ni­moi­da. Edel­leen ko­ros­tam­me myös ro­ko­tus­suo­jan mer­ki­tys­tä”, jat­kaa Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

 

Suo­si­tuk­set voi­maan he­ti

Kai­nuun alueel­la ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set 11.1.2022 saak­ka:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa ja lii­ken­ne­vä­li­neis­sä, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää. Ope­tus­ta kos­ke­vat suo­si­tuk­set ope­tuk­sen jär­jes­tä­jän ja Kai­nuun so­ten erik­seen so­pi­mien lin­jaus­ten mu­kai­ses­ti.
  • Työ­pai­koil­la suo­si­tus siir­tyä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan etä­työ­hön se­kä te­hos­taa lä­hi­kon­tak­te­ja vä­hen­tä­viä käy­tän­tö­jä (etä­ko­kouk­set, ti­la­jär­jes­te­lyt).
  • Ylei­sö- ja yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa suo­si­tus har­ki­ta jär­jes­tä­mi­sen vält­tä­mät­tö­myyt­tä se­kä te­hos­taa näis­sä ja muus­sa va­paa-ajan toi­min­nas­sa lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä.
  • Suo­si­tus va­ro­vai­suu­teen mat­kus­ta­mi­ses­sa Kai­nuun ul­ko­puo­lel­la

 

Sko­da Trans­tec­hin teh­taal­la laa­jat tes­tauk­set käyn­nis­sä

Otan­mäes­sä si­jait­se­van Sko­da Trans­tec­hin teh­taal­la on to­teu­tet­tu hen­ki­lös­tön laa­jat seu­lon­ta­tes­tauk­set, joi­ta jat­ke­taan edel­leen lä­hi­päi­vi­nä. Ei­len uu­sia po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia on löy­ty­nyt 27. Tie­dos­sa on nyt 68 teh­taan työn­te­ki­jän tar­tun­taa se­kä vii­si näi­hin liit­ty­vää jat­ko­tar­tun­taa.

Suu­ren hen­ki­lös­tö­mää­rän ker­ran­nais­vai­ku­tuk­set per­heis­sä ja muis­sa lä­hi­pii­rin kon­tak­teis­sa li­sää­vät jat­ko­tar­tun­to­jen to­den­nä­köi­syyt­tä. Al­tis­tu­nei­den suo­si­tel­laan ha­keu­tu­van ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ro­ko­te­suo­jas­ta riip­pu­mat­ta, jot­ta tar­tun­ta­ket­jut voi­daan kat­kais­ta.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä tar­tun­ta­tau­ti­vi­ra­no­mai­sen mää­räyk­set eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­toi­mis­ta ei­vät ole suo­si­tuk­sia, vaan nii­tä on nou­da­tet­ta­va lain edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la. Esi­mer­kik­si kau­pas­sa käyn­ti ei ole mah­dol­lis­ta, vaan lä­hi­kon­tak­te­ja on väl­tet­tä­vä oh­jei­den mu­kai­ses­ti.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le:
pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

 

Kainuun soten 8.12.2021 tiedote

Takaisin uutisiin