Kainuun sote 8.12.: Koronarokotuksia riittää hyvin – erityistä syytä kiirehtiä kolmanteen rokotukseen ei ole

Kainuun sote 8.12.: Koronarokotuksia riittää hyvin – erityistä syytä kiirehtiä kolmanteen rokotukseen ei ole

Kol­man­net ko­ro­na­ro­kot­teet ovat tar­jol­la kai­kil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le, mi­kä­li toi­ses­ta an­nok­ses­ta on vä­hin­tään 5 kuu­kaut­ta. Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­taa jat­kos­sa­kin pääo­sin ikä­jär­jes­tyk­ses­sä ete­ne­viä ro­ko­tuk­sia, sil­lä ro­ko­tuk­set ovat ol­leet jo käyn­nis­sä van­hem­mil­la ikä­luo­kil­la se­kä hoi­va- ja hoi­to­lai­tok­sis­sa.

”Aiem­man kuu­den kuu­kau­den ro­ko­tus­vä­lin si­jas­ta Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos suo­sit­te­lee ro­ko­tuk­sia nyt 5–6 kk toi­sen an­nok­sen jäl­keen. Sel­väs­ti ky­syn­tä kas­voi tä­män jäl­keen, jo­ka on tie­tys­ti hy­vä asia. Ro­ko­tuk­sen suo­ja­te­ho ei muu­ta­mas­sa vii­kos­sa mer­kit­tä­väs­ti muu­tu, jo­ten eri­tyis­tä kii­ret­tä ei kui­ten­kaan ole. Ai­noas­taan voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le po­ti­lail­le suo­si­tel­laan kah­den kuu­kau­den an­nos­vä­liä”, ker­too ro­ko­tuk­sis­ta vas­taa­va tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö Mai­la Moi­la­nen.

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta on Suo­mes­sa va­ras­tois­sa THL:n mu­kaan 1,5 mil­joo­naa, jo­ten nii­tä on nyt saa­ta­vil­la eri­tyi­sen hy­vin.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia saa se­kä ajan­va­rauk­sel­la et­tä il­man

Uu­den suo­si­tuk­sen myö­tä ro­ko­tus­pis­teis­sä on ol­lut pai­koin pit­kiä­kin jo­no­ja. Suu­rim­piin ro­ko­tus­pis­tei­siin on li­sät­ty ajan­va­raus­mah­dol­li­suus, jot­ta voi tar­vit­taes­sa var­mis­tua so­pi­vas­ta ajan­koh­das­ta. Ro­ko­tus­pis­teis­sä ke­ho­te­taan toi­mi­maan mal­til­li­ses­ti ja pa­la­maan tar­vit­taes­sa uu­des­taan, mi­kä­li jo­no­tu­sai­ka vai­kut­taa pi­den­ty­vän.

Pit­kään jat­ku­nei­den ro­ko­tus­ten jär­jes­te­lyt ovat ai­heut­ta­neet hen­ki­lös­tö­va­jet­ta ja vai­ku­tuk­sia myös mui­hin pal­ve­lui­hin. Li­sä­hen­ki­lös­töä ro­ko­tus­pis­teil­le ei voi­da täl­lä het­kel­lä li­sä­tä muun ter­vey­den­huol­lon kär­si­mät­tä.

Ajan­va­rauk­set teh­dään Oma­so­te-verk­ko­pal­ve­lus­sa (oma­so­te.kai­nuu.fi). Va­rat­ta­via ai­ko­ja li­sä­tään ka­len­te­riin ro­ko­tus­jär­jes­te­lyi­den var­mis­tues­sa muu­ta­man vii­kon jak­soi­na.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le:
Tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö Mai­la Moi­la­nen 044 7970 154

Kainuun soten 8.12.2021 tiedote

Takaisin uutisiin