Kainuun sote 8.11.: Viikonloppuna viisi uutta koronatartuntaa

Kainuun sote 8.11.: Viikonloppuna viisi uutta koronatartuntaa

Lauan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin nel­jä ja sun­nun­tai­na yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta. Ta­pauk­set kes­kit­ty­vät Sot­ka­moon, jos­sa Lei­vo­lan­ky­län ala­kou­lus­sa ja il­ta­päi­vä­ker­hos­sa on ko­ro­na­tar­tun­nan vuok­si ase­tet­tu 30 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin. Sot­ka­mon ur­hei­lu­lu­kios­sa puo­les­taan ko­ro­na­tar­tun­to­ja on to­det­tu nel­jäl­lä op­pi­laal­la ja Vuo­kat­ti Spor­tis­sa har­joit­te­le­vas­sa ul­ko­maa­lai­ses­sa jouk­kuees­sa on sa­moin nel­jä tar­tun­taa. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen pe­rus­teel­la tie­dos­sa ei ole laa­jo­ja al­tis­tu­mi­sia                           .

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen osas­tol­la ei ole to­det­tu uu­sia ta­pauk­sia. Osas­tol­la on edel­leen hoi­dos­sa kak­si eris­tyk­ses­sä ole­vaa ko­ro­na­po­ti­las­ta. Sot­ka­mon ter­veys­kes­kuk­ses­sa yh­del­lä jo ko­tiu­tu­neel­la ja ka­ran­tee­nis­sa ole­val­la po­ti­laal­la on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta, mut­ta ta­pauk­seen ei lii­ty uu­sia al­tis­tu­mi­sia. Mo­lem­mat yk­si­köt ovat edel­leen vie­rai­lu­kiel­los­sa, ei­kä uu­sia po­ti­lai­ta ote­ta tois­tai­sek­si. Osas­to­jen avaa­mis­ta ar­vioi­daan lop­pu­vii­kon ai­ka­na.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 65,5 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk. Edel­li­sel­lä vii­kol­la tar­tun­to­ja to­det­tiin yh­teen­sä 33, jois­ta kai­nuu­lai­sil­la 27. Näis­tä pys­tyt­tiin luo­tet­ta­vas­ti jäl­jit­tä­mään 70 %.

Kah­den an­nok­sen ro­ko­tus­kat­ta­vuus yli 80 % vas­ta van­hem­mil­la kai­nuu­lai­sil­la

Kai­nuus­sa ro­ko­tus­kat­ta­vuus on koh­tuul­li­sen hy­väl­lä ta­sol­la mi­tä van­hem­paan väes­töön ede­tään. Yli 80 % ikä­luo­kas­ta on ro­ko­tet­tu kah­des­ti vas­ta 45-vuo­tiais­ta ja si­tä van­hem­mis­ta.  Al­le 40-vuo­tiais­ta kah­des­ti on ro­ko­tet­tu al­le 70 % eli tu­han­net kai­nuu­lai­set ovat saa­neet vas­ta yh­den ro­ko­tuk­sen tai ovat ko­ko­naan il­man ko­ro­na­ro­ko­tet­ta.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan toi­sen ro­ko­tean­nok­sen jäl­keen ko­ro­na­ro­kot­tei­den suo­ja­te­ho va­ka­vaa ko­ro­na­tau­tia vas­taan nou­see yli 90 pro­sent­tiin. Lie­väoi­reis­ta ja oi­ree­ton­ta tar­tun­taa vas­taan te­ho on hie­man hei­kom­pi, mut­ta ylei­ses­ti hy­väl­lä ta­sol­la. Suo­ja va­ka­vaa ko­ro­na­vi­rus­tau­tia vas­taan säi­lyy hy­vä­nä suu­rim­mal­la osal­la väes­töä ai­na­kin kuu­si kuu­kaut­ta. Kol­mat­ta ro­ko­tean­nos­ta suo­si­tel­laan­kin kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le ja lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­kot­teet saa hel­pos­ti kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­tä il­man ajan­va­raus­ta. Ka­jaa­nis­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa Ka­jaa­nin Pris­man ro­ko­tus­pis­teel­tä 13.11. saak­ka, jon­ka jäl­keen 15.11. al­kaen inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä Kau­ka­met­sän Opis­tol­la si­jait­se­val­ta ro­ko­te­pis­teel­tä.

Li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö vaih­tuu

Kai­nuun so­ten tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Lea Käs­mä-Ron­kai­nen on ni­met­ty myös kun­tayh­ty­män pan­de­mia­pääl­li­kök­si 8.mar­ras­kuu­ta al­kaen. Pan­de­mia­pääl­lik­kö­nä hän vas­taa tar­tun­ta­tau­tei­hin liit­ty­vien la­ki­sää­teis­ten mui­den vi­ra­no­mais­teh­tä­vien li­säk­si myös val­mius­suun­nit­te­lus­ta ja epi­de­mia­ti­lan­tei­den edel­lyt­tä­mäs­tä joh­ta­mi­ses­ta.

Ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen kes­kit­tyy ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­don tu­lo­sa­lueen joh­ta­mi­seen se­kä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien ja toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen.

Mas­ki­suo­si­tus ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet

Esi­mer­kik­si jul­ki­sis­sa lii­ken­ne­vä­li­neis­sä tai ta­pah­tu­mis­sa, jois­sa ei voi­da var­mis­tua tur­va­vä­leis­tä (koh­ta­lai­sen tai kor­kean ris­kin ti­lan­teet), on edel­leen suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää kas­vo­mas­kia.

Ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta tu­lee nou­dat­taa myös muil­ta osin, ku­ten huo­leh­tia esi­mer­kik­si kä­si­hy­gie­nias­ta. Lie­vät­kin ko­ro­naan tai mui­hin hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­hin viit­taa­vat oi­reet tu­lee sai­ras­taa ko­to­na. Näin eh­käis­tään mui­den­kin in­fek­tioi­den le­viä­mis­tä.

Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee oi­rei­se­na ha­keu­tua eri­tyi­ses­ti, mi­kä­li kuu­luu ro­kot­ta­mat­to­miin tai va­jaan ro­ko­tus­suo­jan omaa­viin, ris­ki­ryh­miin tai so­te-am­mat­ti­hen­ki­löi­hin. Tes­tia­jan voi Kai­nuus­sa va­ra­ta Oma­so­te-pal­ve­lus­ta tai pu­he­li­mit­se 040 165 0020.

 

Li­sä­tie­to­ja: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

 

Kainuun soten 8.22.2021 tiedote
https://sote.kainuu.fi/uutiset/viikonloppuna-viisi-uutta-koronatartuntaa

 

Takaisin uutisiin