Kainuun sote 8.1.: Tartunnat erittäin voimakkaassa kasvussa

Kainuun sote 8.1.: Tartunnat erittäin voimakkaassa kasvussa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä on nyt erit­täin voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa. Per­jan­tain ai­ka­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 149 ko­ro­na­tar­tun­taa. Mää­rä on kol­min­ker­tai­nen edel­li­seen päi­vään ver­rat­tu­na.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ei pys­ty täy­sin vas­taa­maan mo­nin­ker­tais­tu­nee­seen työ­kuor­maan. Kon­tak­toin­nit teh­dään ai­ka­jär­jes­tyk­ses­sä pai­not­taen kii­reel­li­sek­si ar­vioi­tu­ja ta­pauk­sia. Vii­ve on täl­lä het­kel­lä 2 - 3 vrk. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä siir­ry­tään myös teks­ti­vies­ti-il­moi­tuk­siin hen­ki­löi­den ta­voit­ta­mi­sek­si.

Jäl­ji­tyk­sen tie­to­jen pe­rus­teel­la al­tis­tu­mi­sia on ta­pah­tu­nut Ka­jaa­nis­sa Va­na­mon ja Na­ker­ta­jan päi­vä­ko­deis­sa. Näi­hin liit­ty­viin hen­ki­löi­hin ol­laan yh­tey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.

Tar­tun­ta­ris­ki on her­käs­ti tart­tu­van vi­rus­muun­nok­sen vuok­si kor­kea ko­ko maas­sa. Kai­nuun so­te muis­tut­taa vas­tuul­li­ses­ta toi­min­nas­ta ja oh­jeis­taa sai­ras­tu­mis- ja al­tis­tu­mis­ti­lan­teis­sa seu­raa­vas­ti:

  • Vä­hen­nä kaik­kia tar­peet­to­mia lä­hi­kon­tak­te­ja – vält­tä­mät­tö­mis­sä ti­lan­teis­sa nou­da­ta va­ro­vai­suut­ta, säi­ly­tä tur­va­vä­lit ja käy­tä kas­vo­mas­kia.
  • Jos saat hen­gi­tys­tieoi­rei­ta, py­sy ko­to­na ja väl­tä lä­hi­kon­tak­te­ja mui­den kans­sa.
  • Tee ko­ro­na­ko­ti­tes­ti ja tar­vit­taes­sa va­raa ai­ka Kai­nuun so­ten tes­taus­paik­kaan (Oma­so­te.kai­nuu.fi). Tes­tia­jan­va­raus­nu­me­ros­sa 040 165 0020 on ruuh­kaa.
  • Mi­kä­li oi­reet ovat voi­mak­kai­ta ja esi­mer­kik­si on hen­gi­tys­vai­keuk­sia, tu­lee ot­taa yh­teyt­tä päi­vys­ty­sa­puun nu­me­roon 116 117 tai hä­tä­ti­lan­tees­sa 112.
  • Po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neet voi­vat no­peut­taa tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä lis­taa­mal­la it­se kon­tak­te­ja ja yh­teys­tie­to­ja val­miik­si. Tär­keä apu on myös, et­tä sai­ras­tu­neet it­se il­moit­ta­vat lä­hi­kon­tak­teis­sa ol­leil­le ti­lan­tees­ta.

Tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia odo­te­taan käyt­töö­no­tet­ta­vak­si

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­työ­ryh­mä on ei­len an­ta­nut uu­sia suo­si­tuk­sia ja tiu­kem­pia oh­jei­ta mm. uu­sien ra­joi­tus­ten käyt­töö­not­ta­mi­sek­si. Esi­mer­kik­si si­sä­ti­lo­ja ja ti­lai­suuk­sia se­kä ra­vin­to­loi­ta kos­ke­via tiuk­ko­ja ra­joi­tuk­sia esi­te­tään ko­ko maa­han. Tois­tai­sek­si näi­den voi­maan­tu­los­ta tai tar­kem­mis­ta käy­tän­nöis­tä eri alueil­la ei ole li­sä­tie­to­ja.

Kou­lu­ja ei kui­ten­kaan oh­jeis­te­ta siir­ty­mään suo­raan etäo­pe­tuk­seen, vaik­ka pai­kal­li­sil­la ti­lan­teen mu­kai­sil­la pää­tök­sil­lä näin voi­daan me­ne­tel­lä­kin. Kou­luis­sa suo­si­tel­laan te­hos­tet­ta­vak­si esim. hyb­ri­dio­pe­tus­ta se­kä mas­kien käyt­töä ja ko­ro­na­tes­taus­ta.

Myös Val­tio­neu­vos­ton tie­do­tuk­ses­sa ko­ros­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja kan­sa­lais­ten vas­tuu­ta tar­tun­to­jen eh­käi­sys­sä.

Kai­nuun so­te va­rau­tuu ko­ro­na­ti­lan­teen hei­ken­ty­mi­seen

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to toi­mii edel­leen pe­rus­val­miu­des­sa, mut­ta toi­men­pi­teet ovat käyn­nis­sä, mi­kä­li ti­lan­ne edel­lyt­tää val­miu­den nos­ta­mis­ta. Te­hos­tet­tuun val­miu­teen voi­daan siir­tyä, jos po­ti­lai­den hoi­don tur­vaa­mi­sek­si tar­vi­taan li­sää re­surs­se­ja. Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­taa kii­reet­tö­män toi­min­nan su­pis­ta­mis­ta.

”Tois­tai­sek­si sai­ras­tu­neet ovat pääo­sin lie­väoi­rei­sia. Päi­vys­tyk­sen seu­ran­nas­sa on täl­lä het­kel­lä muu­ta­mia po­ti­lai­ta, mut­ta eril­lis­tä pan­de­miao­sas­toa ei vie­lä ole ol­lut tar­ve ava­ta”, ker­too Kai­nuun so­ten ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen. ”On kui­ten­kin sel­vää, et­tä tar­tun­to­jen li­sään­tyes­sä myös sai­raa­la­hoi­don tar­ve kas­vaa. Tau­ti­taak­ka ei kui­ten­kaan ole vain ter­vey­den­huol­lon on­gel­ma, vaan näil­lä mää­ril­lä yh­teis­kun­nan muut­kin toi­min­not vai­keu­tu­vat. Tä­män vuok­si ve­toam­me voi­mak­kaas­ti kaik­kiin, et­tä yh­tään yli­mää­räis­tä ris­kiä ei otet­tai­si, vaan kaik­ki aut­tai­si­vat omal­ta osal­taan ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­ses­sa”, jat­kaa Ha­lo­nen.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen 044 7970 011

https://sote.kainuu.fi/uutiset/tartunnat-erittain-voimakkaassa-kasvussa

Takaisin uutisiin