Kainuun sote 7.9.: Rokotukset etenevät suunnitellusti, alkuviikko rauhallista koronatartuntojen suhteen

Kainuun sote 7.9.: Rokotukset etenevät suunnitellusti, alkuviikko rauhallista koronatartuntojen suhteen

Kai­nuus­sa to­det­tiin maa­nan­tai­na 6.9. yh­teen­sä 5 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 1 Ka­jaa­nis­sa, 2 Sot­ka­mos­sa ja 2 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la. Kai­nuun il­maan­tu­vuus jat­kaa las­kuaan, il­maan­tu­vuus­lu­vun ol­les­sa 201,4 tar­tun­taa/100 000 asu­kas­ta/14 vrk.

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti, uu­den hyb­ri­dist­ra­te­gian vai­ku­tuk­sia ar­vioi­daan tä­nään

Kai­nuun ro­ko­tuk­set ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti. Kai­kis­ta kai­nuu­lai­sis­ta 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä on 84,2% saa­nut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen ja 65,3% on ro­ko­tet­tu kah­teen ker­taan. Kai­nuus­sa ol­laan noin 9500 te­hos­tean­nok­sen pääs­sä val­tio­neu­vos­ton uu­dis­te­tun hyb­ri­dist­ra­te­gian ta­voit­tees­ta. Ta­voi­te voi­daan saa­vut­taa jo lo­ka­kuun ai­ka­na.

Val­tio­neu­vos­ton 6.9.21 päi­vi­te­tyn hyb­ri­dist­ra­te­gian toi­min­ta­suun­ni­tel­man ta­voi­te on ava­ta yh­teis­kun­ta, edis­tää sen avoin­na pi­tä­mis­tä ja tu­kea mo­nia­lai­ses­ti epi­de­mian jäl­ki­hoi­toa, ta­lou­den kas­vue­del­ly­tyk­siä ja jäl­leen­ra­ken­nus­ta. Kun ro­ko­tus­ten koh­de­väes­tön (12 vuot­ta täyt­tä­neet) vä­hin­tään 80 % ro­ko­tus­kat­ta­vuus saa­vu­te­taan tai kai­kil­la ha­luk­kail­la koh­de­väes­töön kuu­lu­vil­la on ol­lut mah­dol­li­suus saa­da kak­si ro­ko­tet­ta, val­ta­kun­nal­li­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta ja kat­ta­vis­ta suo­si­tuk­sis­ta luo­vu­taan. Ra­joi­tus­toi­mien alueel­li­nen as­teit­tai­nen pur­ka­mi­nen aloi­te­taan jo aiem­min alueel­li­sen tau­ti­ti­lan­teen sen sal­lies­sa.

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ko­koon­tuu seu­raa­van ker­ran tä­nään 7.9. ja ar­vioi ko­kouk­ses­saan val­tio­neu­vos­ton päi­vi­te­tyn hyb­ri­dist­ra­te­gian vai­ku­tuk­sia ko­ro­nan vas­tai­siin toi­miin Ka­jaa­nis­sa.

Kainuun soten 7.9.2021 tiedote:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/rokotukset-etenevat-suunnitellusti-alkuviikko-rauhallista-koronatartuntojen-suhteen

Takaisin uutisiin