Kainuun sote 7.7. Neljä uutta tartuntaa

Kainuun sote 7.7. Neljä uutta tartuntaa

Ka­jaa­nis­sa on ei­len to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta kol­mel­la jo ka­ran­tee­nis­sa ole­val­la sa­maan per­hee­seen kuu­lu­val­la hen­ki­löl­lä.

Kuh­mos­sa on to­det­tu tar­tun­ta ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä. Kol­me al­tis­tu­nut­ta sa­maan seu­ruee­seen kuu­lu­vaa on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on 44,4 (per 100 000 as / 14 vrk). Kai­nuu on edel­leen pe­rus­ta­sol­la, lu­kuun ot­ta­mat­ta Ka­jaa­nia, jo­ka on kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Tar­tun­tat­ren­di on las­ke­va.

Oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta suo­si­tel­laan edel­leen – ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa toi­mit­ta­va vas­tuul­li­ses­ti

Ko­ro­na­pan­de­mia jat­kuu edel­leen, ei­kä pe­ru­soh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta tu­le luo­pua. Tur­va­vä­leis­tä ja kas­vo­mas­kin käy­tös­tä on huo­leh­dit­ta­va muis­sa kuin oman per­heen tai lä­hi­pii­rin koh­taa­mi­sis­sa.

Mat­kail­les­sa on syy­tä nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta. Ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa, ke­sä­juh­lis­sa tai vas­taa­vis­sa jär­jes­tä­jien tu­lee huo­leh­tia ter­veys­tur­val­li­sis­ta jär­jes­te­lyis­tä. Oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­sa ko­ros­te­taan eri­tyi­ses­ti osal­lis­tu­jien vas­tuul­li­suut­ta.

Eri­tyi­ses­ti nuor­ten kes­kuu­des­sa le­vin­nei­den tar­tun­to­jen vuok­si Kai­nuun so­te ve­toaa nuo­riin se­kä nuor­ten lä­hei­siin. ”Täl­lä het­kel­lä voim­me an­ne­tuil­la oh­jeil­la jat­kaa ke­sän­viet­toa, mut­ta jo­kai­sen on teh­tä­vä osan­sa, jot­ta ti­lan­ne ei pää­se huo­nom­mak­si”, sel­ven­tää vs pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

Ko­ko Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set:

  • Kas­vo­mas­kin käyt­tö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta.
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään. Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys. Pai­kal­lis­ten vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta tu­lee nou­dat­taa kaik­kial­la.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.

Ota ko­ro­na­ro­ko­tus vuo­rol­la­si

Kai­nuus­sa ro­ko­te­taan hei­nä­kuus­sa vain te­hos­te­ro­ko­tuk­sia, joi­hin ajat on an­net­tu. Uu­sia ai­ko­ja ei voi va­ra­ta täl­lä het­kel­lä. Tä­män het­ken ar­vion mu­kaan val­mis­te­toi­mi­tuk­set mah­dol­lis­ta­ne­vat uu­sien ro­ko­tus­ten jat­ka­mi­sen Kai­nuus­sa elo­kuun al­ku­puo­lel­la.

Jot­ta ro­ko­tuk­set ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti on tär­keää, et­tä va­ra­tut ro­ko­tu­sa­jat käy­te­tään, ei­kä ai­ko­ja pe­ru­ta esi­mer­kik­si lo­mai­lun vuok­si.

Kun­ta­lai­sia muis­tu­te­taan myös, et­tei ro­ko­te­val­mis­tet­ta voi va­li­ta pai­kan pääl­lä. Li­säoh­jei­ta löy­tyy so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Kainuun soten tiedote 7.7.2021
https://sote.kainuu.fi/uutiset/nelja-uutta-tartuntaa

Takaisin uutisiin