Kainuun sote 7.5.: Kokoontumisrajoitukset lievenevät 50 henkilöön - ei uusia tartuntoja

Kainuun sote 7.5.: Kokoontumisrajoitukset lievenevät 50 henkilöön - ei uusia tartuntoja

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on teh­nyt pää­tök­sen Kai­nuun alueen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta. Mää­räyk­sen mu­kaan ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set ovat ra­joi­tet­tu enin­tään 50 hen­ki­löön edel­lyt­täen, et­tä niis­sä voi­daan var­mis­taa tar­tun­ta­tau­ti­lain tur­val­li­suus­vel­voit­teet. Mää­räys on voi­mas­sa 10.5. - 31.5.2021.

Ko­ko­nai­so­sal­lis­tu­ja­mää­rä voi ol­la myös suu­rem­pi, mi­kä­li ylei­sö voi­daan si­joit­taa enin­tään 50 hen­gen eril­li­siin kat­so­mo­loh­koi­hin tai vas­taa­viin aluei­siin. Täl­löin on myös huo­leh­dit­ta­va, et­tä kul­ku alue­loh­koi­hin, tur­va­vä­lit, kä­sien puh­dis­ta­mi­nen se­kä sii­vous ovat tar­tun­ta­tau­ti­lain edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la jär­jes­tet­ty.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on nyt 2,8 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu yh­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa 25.4. jäl­keen.

Lue koko Kainuun soten 7.5.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kokoontumisrajoitukset-lievenevat-50-henkiloon-ei-uusia-tartuntoja

Takaisin uutisiin