Kainuun sote 7.4.: Kainuun koronatilanne perustasolla - rokotukset ikäihmisille jatkuvat

Kainuun sote 7.4.: Kainuun koronatilanne perustasolla - rokotukset ikäihmisille jatkuvat

Uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei ole to­det­tu Kai­nuus­sa va­ki­tui­ses­ti asu­vil­la. Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on ei­len to­det­tu ko­ro­na­vi­rus, jon­ka joh­dos­ta kym­me­nen ka­jaa­ni­lais­ta on täl­lä het­kel­lä ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Pää­siäis­vie­rai­lui­hin liit­ty­väs­sä ta­pauk­ses­sa jat­ko­sel­vit­te­lyt ovat edel­leen me­neil­lään.

Kai­nuun pri­kaa­ti on il­moit­ta­nut kah­des­ta uu­des­ta jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leen va­rus­mie­hen tar­tun­nas­ta.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on 6,9 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Tes­te­jä otet­tiin vii­me vii­kol­la 1300 kpl, jois­ta po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus 1,2 %. Tar­tun­to­jen jäl­ji­tet­tä­vyys on 100 %.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la teh­dään n. 40 ko­ro­na­tes­tiä päi­väs­sä. Vii­me vii­kol­la maa­han­tu­li­joi­den tes­ti­kes­kiar­vo oli 95 %, jois­ta ei-tes­tat­tu­jen osuus oli 12 vuot­ta nuo­rem­pia lap­sia. Edel­li­nen tar­tun­ta­löy­dös on hel­mi­kuun alus­ta. Var­tiuk­sen ra­ja-ase­mal­la on voi­mas­sa PSA­VIn pää­tös pa­kol­li­sis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta 31.5. saak­ka.

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on päät­tä­nyt pi­tää ny­kyi­set suo­si­tuk­set ja oh­jeet edel­leen voi­mas­sa:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, 12–17-v suo­si­tel­laan enin­tään 20 hen­ki­lön ryh­miä ja ai­kui­sil­le yk­si­lö­har­ras­tuk­sia ryh­mien si­jaan
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.
  • Kai­nuus­sa on voi­mas­sa myös enin­tään 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joi­tus­pää­tös 25.4.2021 saak­ka.

”Vaik­ka yleis­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä kään­ty­nyt pa­rem­paan, tar­tun­ta­ris­ki koh­dis­tuu eri­tyi­ses­ti alueel­ta toi­sel­le liik­ku­mi­seen. Tyy­pil­li­nen ti­lan­ne on ete­lä­suo­ma­lai­sen su­ku­lai­sen vie­rai­lu ko­ti­seu­dul­la, jos­ta tu­liai­se­na on kuk­kien li­säk­si kimp­pu vi­ruk­sia. Edel­leen ke­ho­tam­me har­kit­se­maan huo­lel­la ei-vält­tä­mät­tö­miä ta­paa­mi­sia”, muis­tut­taa Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

”Toi­nen asia, jo­ka pit­kit­ty­nees­sä pan­de­mias­sa vä­lil­lä unoh­tuu, on tar­tun­ta­tau­ti­lain vel­voit­ta­vuus. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen sel­vi­tys­työ kon­tak­tien osal­ta se­kä lää­kä­rin mää­rää­mä eris­tys tai ka­ran­tee­ni ei­vät ole suo­si­tuk­sia, vaan mää­räyk­siä. Näi­tä on nou­da­tet­ta­va vi­ra­no­mais­ten oh­jei­den mu­kaan”, ko­ros­taa Kouk­ka­ri.

Ro­ko­tuk­set avoin­na nyt 1950 - 51 syn­ty­neil­le se­kä 1952 - 56 syn­ty­neil­le ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten en­si­si­jai­nen ajan­va­raus­ta­pa on Oma­so­ten net­ti­pal­ve­lus­sa, jon­ka kaut­ta voi va­li­ta par­hai­ten so­pi­van ajan:

  • 1951 tai aiem­min syn­ty­neet va­lit­se­vat Oma­so­te-pal­ve­lus­ta paik­ka­kun­tan­sa ”iän­mu­kai­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”. Ajan voi va­ra­ta myös ajan­va­raus­nu­me­ros­ta 044 709 3788.
  • 1952 - 56 syn­ty­neet (65 - 69 vuo­tiaat) sai­rau­ten­sa pe­rus­teel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vat va­lit­se­vat Oma­so­te-pal­ve­lus­ta paik­ka­kun­tan­sa ”ris­ki­ryh­mä­läis­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”. Ajan voi va­ra­ta myös ajan­va­raus­nu­me­ros­ta 08 718 9303.

Ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vat se­kä yk­si­tyis­koh­tai­set va­rau­soh­jeet löy­ty­vät in­fo­si­vul­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Eri­tyi­set ko­ro­naan tai ro­kot­tei­siin liit­ty­vät ky­sy­myk­set pyy­de­tään säh­kö­pos­tit­se ko­ro­na@kai­nuu.fi.

Ro­ko­tuk­sen saa­mi­nen ei va­pau­ta va­ro­toi­mien ja ra­joi­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta.

Li­sä­tie­to­ja: Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Kainuun soten 7.4.2021 tiedote.

Takaisin uutisiin