Kainuun sote 7.3.:Koronaepidemia jatkuu edelleen Kainuussa – tilanteen heikkeneminen huolestuttaa

Kainuun sote 7.3.:Koronaepidemia jatkuu edelleen Kainuussa – tilanteen heikkeneminen huolestuttaa

Yleis­ti­lan­ne ko­ro­nae­pi­de­mian osal­ta Kai­nuus­sa on rau­hal­li­nen, mut­ta vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus alueel­la on edel­leen kor­kea (1558 / 100 000 / 14vrk). Per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin uu­sia po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia to­det­tiin 319. Vii­me vii­kon alus­ta­vien tar­tun­ta­ra­port­tien mu­kaan ta­paus­mää­rät ovat jäl­leen nous­seet. Sai­raa­la­hoi­dos­sa on edel­leen muu­ta­mia ko­ro­na­po­ti­lai­ta.

Usei­den hoi­to- ja hoi­va­lai­tok­sis­sa to­det­tu­jen tar­tun­ta­ryp­päi­den vuok­si lai­tos­vie­rai­lu­ja suo­si­tel­laan ra­joit­ta­maan vain vält­tä­mät­tö­miin. Myös hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan sai­raus­pois­sao­lot ovat li­sään­ty­neet.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räyk­set te­hos­te­tuis­ta ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mis­ta ovat voi­mas­sa 19.3.22 as­ti. Suo­si­tuk­sis­ta voi­mas­sa ovat

  • Kas­vo­mas­kien käyt­tö yli 7-vuo­tiail­le kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä ja op­pi­lai­tok­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ei voi­da vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja (kou­luis­sa luo­kal­ta al­kaen).
  • Etä­työs­ken­te­ly mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Työ­pai­koil­la suo­si­tel­laan kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­seen.
  • Suo­jaa­maan ris­ki­ryh­miä vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­to- ja hoi­vayk­si­köi­hin
  • Nou­dat­ta­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä.
  • Mat­kus­taes­sa nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta
  • Huo­mioi­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet lä­hi­kon­tak­te­ja si­säl­tä­vän ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä ja sii­hen osal­lis­tu­mi­ses­sa.
  • Ti­lai­suuk­siin/har­ras­tus­ryh­miin osal­lis­tu­taan ja töi­hin/kou­luun/päi­vä­ko­tiin men­nään ai­noas­taan oi­reet­to­ma­na ja kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja väl­te­tään ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­vien oi­rei­den il­maan­tues­sa.

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li hen­ki­lö epäi­lee al­tis­tu­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai hä­nel­le tu­lee ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta. Ko­ro­na­tes­taus pal­ve­lee päi­vit­täin KAKS:n dri­ve-in tes­tia­se­mal­la se­kä ar­ki­sin kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la.

La­ki­muu­tos hel­pot­taa tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han ha­ke­mis­ta

Vä­liai­kai­sen la­ki­muu­tok­sen myö­tä tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han saa­mi­nen ei enää edel­ly­tä tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tös­tä työs­tä pois­sao­los­ta, ka­ran­tee­nis­ta tai eris­tä­mi­ses­tä, vaan se voi­daan myön­tää myös muun­lai­sen ter­vey­den­huol­lon sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la. Li­säk­si ha­kuai­kaa on pi­den­net­ty 2 kuu­kau­des­ta 6 kuu­kau­teen.

To­dis­tuk­sen voi saa­da esi­mer­kik­si työ­ter­veys­huol­los­ta, mi­kä­li heil­lä on tie­dos­sa po­si­tii­vi­nen vi­ral­li­nen ko­ro­na­näy­te­vas­taus. Li­sä­tie­to­ja on koot­tu KE­LA:n si­vuil­le (www.ke­la.fi/tar­tun­ta­tau­ti_nain-haet)

Kai­nuun so­tes­sa on edel­leen vii­vet­tä al­ku­vuo­den ai­kais­ten ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­pää­tös­ten toi­mit­ta­mi­ses­sa, mut­ta ruuh­kaa py­ri­tään pur­ka­maan mah­dol­li­sim­man pian.

Työ­tais­te­lu­toi­met ja ko­ro­na­ti­lan­ne vai­keut­ta­vat so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon toi­min­taa

Hoi­ta­ja­jär­jes­tö­jen vii­me vii­kol­la aloit­ta­ma yli­työ- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to ja edel­leen jat­ku­va ko­ro­nae­pi­de­mia vai­keut­taa so­te-pal­ve­lui­den tuot­ta­mis­ta. Kai­nuun so­te on siir­ty­nyt te­hos­tet­tuun val­miu­teen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on var­mis­taa tur­val­li­sen po­ti­las­työn jat­ku­mi­nen.

”Hen­ki­lö­kun­taa on pal­jon pois­sa, ei­kä si­jai­sia ole käy­tet­tä­vis­sä. Ti­lan­ne on huo­non­tu­mas­sa mo­nis­sa yk­si­köis­sä. Jou­dum­me jäl­leen poik­keus­jär­jes­te­lyi­hin, jot­ka vai­kut­ta­vat jat­kues­saan en­si­si­jai­ses­ti kii­reet­tö­miin pal­ve­lui­hin”, to­teaa Kai­nuun so­ten ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen 044 7970 011

Takaisin uutisiin