Kainuun sote 7.2.: Sunnuntaina 85 koronatartuntaa - varotoimet jatkuvat

Kainuun sote 7.2.: Sunnuntaina 85 koronatartuntaa - varotoimet jatkuvat

Sun­nun­tai­na Kai­nuus­sa ra­por­toi­tiin 85 ko­ro­na­tar­tun­taa. Po­si­tii­vis­ten tes­ti­tu­los­ten mää­rä on mer­kit­tä­väs­ti vä­hen­ty­nyt vii­me päi­vi­nä ja tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ruuh­kau­tu­mi­nen on saa­tu pu­ret­tua. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa 13 ko­ro­na­po­ti­las­ta.

Tar­tun­to­ja to­de­taan edel­leen hoi­to- ja hoi­va­lai­tok­sis­sa, jon­ka vuok­si vie­rai­lu­ja pyy­de­tään ra­joit­ta­maan vain vält­tä­mät­tö­miin.

”Ti­lan­ne on nyt sel­keäs­ti pa­rem­paan päin. Jot­ta näin myös jat­kui­si, va­ro­toi­met ovat edel­leen tar­peen niin yk­si­lö­ta­sol­la kuin toi­mi­joi­ta­kin. Tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua her­käs­ti, jos tu­lee ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan viit­taa­via oi­rei­ta tai tie­tää al­tis­tu­neen­sa. Tar­tun­nan saa­neet mää­rä­tään edel­leen eris­tyk­seen jat­ko­tar­tun­to­jen vält­tä­mi­sek­si. Al­tis­tus­ka­ran­tee­niin ase­te­taan vail­li­nai­sen ro­ko­tus­suo­jan omaa­vat hen­ki­löt”, ker­taa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Ko­ro­na­tes­tei­hin pää­see Kai­nuus­sa su­ju­vas­ti Ka­jaa­nis­sa päi­vit­täin KAKS:n ja Ra­ja­ka­dun tes­tia­se­mil­la se­kä ar­ki­päi­vi­sin mui­den kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la. Ajat va­ra­taan Oma­so­te-pal­ve­lus­ta tai pu­he­li­mit­se 040 165 0020.

Yri­tyk­sil­tä ja yh­tei­söil­tä edel­ly­te­tään tar­tun­ta­ris­kiä vä­hen­tä­viä toi­mia – myös kan­sa­lais­ten omat toi­met tar­peel­li­sia                     

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia kos­ke­vat osal­lis­tu­ja­mää­rien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set Kai­nuus­sa ovat päät­ty­neet. Voi­mas­sa ovat va­ro­toi­mia kos­ke­vat suo­si­tuk­set se­kä Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (PSA­VI) mää­räys lä­hi­kon­tak­tien ai­heut­ta­man tar­tun­ta­ris­kin pie­nen­tä­mi­sek­si. Mää­räys kos­kee laa­jas­ti yri­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä, ra­vin­to­loi­ta ja vä­hit­täis­kau­pan lii­ke­ti­lo­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta.

PSA­VIn pää­tös mah­dol­lis­taa ta­pah­tu­mien ja ko­koon­tu­mis­ten jär­jes­tä­mi­sen, mut­ta edel­lyt­tää ta­va­no­mais­ta te­hos­te­tum­pia ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mia. Ti­lo­jen hal­ti­joi­den tai niis­sä toi­min­taa jär­jes­tä­vien on laa­dit­ta­va toi­men­pi­teis­tä suun­ni­tel­ma ja ase­tet­ta­va se nä­ky­vil­le.

Tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d § mu­kai­nen mää­räys kos­kee

  • ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään si­säl­lä yli 10 asiak­kaan tai osal­lis­tu­jan sa­ma­nai­kai­seen oles­ke­luun tai ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa yli 50 asiak­kaal­le tai osal­lis­tu­jal­le
  • asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­ti­lo­ja se­kä ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa (mm. ryh­mä­lii­kun­ta, kon­tak­ti­la­jit, ja kun­to­sa­lit si­sä­ti­lois­sa, ui­ma­hal­lit ja kyl­py­lät, tans­si- ja kuo­ro-, har­ras­ta­ja­teat­te­ri­toi­min­ta, si­sä­leik­ki­pai­kat ja kaup­pa­kes­kus­ten oles­ke­lu­ti­lat).

Alueel­li­sen pää­tök­sen li­säk­si ko­ko maas­sa ovat voi­mas­sa ylei­set tar­tun­ta­tau­ti­lain 58c § vel­voit­teet osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta, hy­gie­nia­toi­mis­ta se­kä tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mi­ses­tä. Edel­leen voi­mas­sa ovat Val­tio­neu­vos­ton aset­ta­mat ra­vin­to­la­toi­min­taa kos­ke­vat ra­joi­tuk­set.

Ko­ro­na­pas­sil­la ei voi va­pau­tua ase­te­tuis­ta ra­joi­tuk­sis­ta tai lail­la sää­de­tyis­tä vel­voit­teis­ta.

Kol­mas ko­ro­na­ro­ko­tu­san­nos tär­keä huo­leh­tia kun­toon

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos suo­sit­te­lee kol­man­sia ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia eli ns. te­hos­tean­nok­sia kai­kil­le vä­hin­tään 18-vuo­tiail­le se­kä voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le.

Kol­mas ro­ko­tean­nos an­taa kah­ta an­nos­ta pa­rem­man suo­jan va­ka­vaa tau­ti­muo­toa vas­taan. THL:n mu­kaan kol­man­net ro­ko­tean­nok­set vä­hen­tä­vät jon­kin ver­ran myös ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioi­den mää­rää ja tar­tun­to­jen le­viä­mis­tä.

Kai­nuus­sa kol­man­nen ro­ko­tu­san­nok­sen väes­tö­ta­son suo­ja on työi­käi­sil­lä vie­lä heik­ko. Täy­si-ikäi­sis­tä kol­mas ko­ro­na­ro­ko­te on 57 % asuk­kais­ta, mut­ta esi­mer­kik­si al­le 30-vuo­tiail­la vas­ta jo­ka nel­jän­nel­lä tai vii­den­nel­lä.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kai­nuus­sa saa hel­pos­ti kai­kis­sa kun­nis­sa ole­vil­ta ro­ko­tus­pis­teil­tä, jois­ta tar­kem­mat li­sä­tie­dot verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

 

Takaisin uutisiin