Kainuun sote 7.12. Koronatilanne heikentynyt nopeasti Kainuussa

Kainuun sote 7.12. Koronatilanne heikentynyt nopeasti Kainuussa

Vii­kol­la 48 Kai­nuus­sa to­det­tiin 57 ko­ro­na­tar­tun­taa, jo­ten edel­li­seen viik­koon ver­rat­tu­na mää­rä on kol­min­ker­tais­tu­nut. ”Edel­leen alueen epi­de­mia­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen muu­hun maa­han ver­rat­tu­na, mut­ta ole­tet­tu ke­hi­tys huo­nom­paan ta­pah­tui var­sin no­peas­ti”, luon­neh­tii Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Ei­len maa­nan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 13 uut­ta tar­tun­taa, jois­ta yh­dek­sän liit­tyy Otan­mäes­sä si­jait­se­van Sko­da Trans­tec­hin teh­taal­le.

Yk­sit­täis­ten per­he- ja lä­hi­pii­ris­sä to­det­tu­jen tar­tun­to­jen li­säk­si vii­me vii­kon kou­lual­tis­tu­mi­set viit­taa­vat sa­maan ke­hi­tyk­seen kuin muual­la Suo­mes­sa eli ro­kot­ta­mat­to­mien las­ten ja nuor­ten tar­tun­nat ovat kas­vus­sa.

”Val­tao­sa Kai­nuun ta­pauk­sis­ta liit­tyy kui­ten­kin täl­lä het­kel­lä vi­ruk­sen le­viä­mi­seen tii­viis­sä teh­da­syh­tei­sös­sä. Va­ro­toi­mis­ta huo­li­mat­ta kon­tak­te­ja on vai­kea vält­tää, jo­ten tar­tun­to­ja voi tul­la pal­jon, ku­ten nyt näh­dään. Li­säk­si on huo­mioi­ta­va, et­tä suur­ten työ­paik­ko­jen vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat per­hei­den ja muun lä­hi­pii­rin kaut­ta myös muual­le. Ole­tet­ta­vas­ti ta­paus­mää­rät vie­lä kas­va­vat jat­ko­tes­tauk­sen myö­tä”, jat­kaa Käs­mä-Ron­kai­nen.

Ka­jaa­nis­sa poik­keus­jär­jes­te­lyi­tä kou­lus­sa ja päi­vä­ko­dis­sa

Ka­jaa­nin kau­pun­ki on va­ro­toi­me­na to­teut­ta­nut Kä­tön­lah­den kou­lul­la ja Kuur­nan päi­vä­ko­dis­sa poik­keus­jär­jes­te­lyi­tä. Al­tis­tus­ten vuok­si ti­lan­net­ta seu­ra­taan ja huol­ta­jia in­for­moi­daan mm. Wil­ma-vies­teil­lä.

Kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le

Kol­mas ko­ro­na­ro­ko­te on tar­jol­la kai­kil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja si­tä van­hem­mil­le 5–6 kuu­kaut­ta toi­sen ro­ko­tean­nok­sen jäl­keen. Ko­ro­na­ro­ko­te on te­ho­kas suo­ja va­ka­vaa ko­ro­na­tau­tia vas­taan, jon­ka li­säk­si ro­ko­te vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti vi­ruk­sen le­viä­mis­tä, vaik­ka ei pois­ta­kaan tar­tun­to­ja.

Kai­nuun so­ten ro­ko­tus­pis­teis­sä Ka­jaa­nis­sa, Kuh­mos­sa, Sot­ka­mos­sa ja Suo­mus­sal­mel­la on mah­dol­li­suus myös ajan­va­rauk­seen. Ajan­va­raus teh­dään Oma­so­te-verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta. Kai­kis­sa ro­ko­tus­pis­teis­sä saa se­kä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta et­tä ris­ki­ryh­mien inf­luens­sa­ro­kot­tei­ta myös il­man ajan­va­raus­ta. Au­kio­loa­jat pyy­de­tään tar­kis­ta­maan Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta (so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo)

Ro­ko­tuk­set ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le 5 - 11 -vuo­tiail­le lap­sil­le käyn­nis­ty­vät, kun lap­sil­le tar­koi­tet­tu­ja ro­ko­te­val­mis­tei­ta saa­daan maa­han. Ole­tet­ta­vas­ti tä­hän me­nee vie­lä usei­ta viik­ko­ja.

Muis­tu­tus ylei­soh­jeis­ta

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä hen­gi­tys­tie- tai vat­saoi­rei­se­na (nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, ri­pu­li) tu­lee jää­dä ko­tiin sai­ras­ta­maan. Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua eri­tyi­ses­ti mi­kä­li tie­tää al­tis­tu­neen­sa, on ro­kot­ta­ma­ton tai yh­teen ker­taan ro­ko­tet­tu tai oi­reet ovat eri­tyi­sen voi­mak­kai­ta.

Po­si­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen saa­nut mää­rä­tään tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­seen eris­tyk­seen. Myös vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neet täy­den ro­ko­tus­sar­jan saa­neet voi­daan mää­rä­tä ka­ran­tee­niin, vaik­ka läh­tö­koh­tai­ses­ti näin ei ai­na ole­kaan tar­vet­ta.

Kas­vo­mas­kien käyt­tö, hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen ja lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen on edel­leen tär­keää epi­de­mian pa­hen­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le:
Kai­nuun so­te, pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Kainuun soten 7.12.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronatilanne-heikentynyt-nopeasti-kainuussa

Takaisin uutisiin