Kainuun sote 6.9.: Kaikki suljettu toiminta voi jatkua normaalisti

Kainuun sote 6.9.: Kaikki suljettu toiminta voi jatkua normaalisti

58g-py­kä­lä täy­tän­töön­pa­no kes­key­te­tään Ka­jaa­nis­sa vä­lit­tö­mäs­ti ja kaik­ki ky­sei­sen lain pe­rus­teel­la 1.9. al­kaen sul­jet­tu toi­min­ta voi jat­kua nor­maa­lis­ti.  Tur­va­vä­li­py­kä­lä on kui­ten­kin edel­leen voi­mas­sa.

POH­JOIS-SUO­MEN HAL­LIN­TO-OI­KEUS ON VÄ­LI­PÄÄ­TÖK­SEL­LÄÄN Dn­ro 21205/03.04.04.04.29/2021 kes­keyt­tä­nyt tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 g § mu­kai­sen pää­tök­sen toi­meen­pa­non. Tä­mä tar­koit­taa sel­ko­suo­mek­si si­tä, et­tä kaik­ki Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen 1.9.2021 pää­tök­sel­lä tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 g § no­jal­la sul­jet­tu toi­min­ta voi jat­kua nor­maa­lis­ti, kun­nes hal­lin­to-oi­keus on kä­si­tel­lyt pää­tök­ses­tä teh­dyn va­li­tuk­sen tai toi­sin mää­rän­nyt.

Tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 d § mu­kai­nen tur­va­vä­li­pää­tös on edel­leen voi­mas­sa.

Kainuun soten 6.9.2021 tiedote:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kaikki-suljettu-toiminta-voi-jatkua-normaalisti

Takaisin uutisiin