Kainuun sote 6.8.: Kainuun sote aloittaa 12-15 -vuotiaiden koronarokotukset

Kainuun sote 6.8.: Kainuun sote aloittaa 12-15 -vuotiaiden koronarokotukset

Val­tio­neu­vos­ton pää­tök­sen myö­tä Kai­nuus­sa aloi­te­taan 12-15 -vuo­tiai­den pe­rus­ter­vei­den ro­kot­ta­mi­nen. Ikä­ryh­män ro­ko­tu­sa­jan va­raa­mi­nen on mah­dol­lis­ta maa­nan­tais­ta 9.8.2021 al­kaen, al­le 15 vuo­tiai­den osal­ta puo­les­ta asioin­ti­na, säh­köi­ses­ti osoit­tees­sa oma­so­te.kai­nuu.fi tai ajan­va­raus­nu­me­ros­ta 044 709 3788. Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee käyt­tä­mään en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten ajan­va­raus­ta, kos­ka va­raus­nu­me­ron ta­kai­sin­soi­tos­sa on ruuh­kaa.

Ro­ko­tus­ten to­teu­tuk­set suun­ni­tel­laan kun­ta­koh­tai­ses­ti ja niis­tä in­for­moi­daan kou­lu- ja luok­ka­koh­tai­ses­ti. In­for­maa­tio­ka­na­va­na useim­mis­sa kou­luis­sa käy­te­tään Wil­ma-vies­te­jä.

”On to­del­la hy­vä, et­tä saam­me vih­doin­kin myös 12 - 15 -vuo­tiaat ro­ko­tuk­sen pii­riin. Toi­vot­ta­vas­ti jo­kai­nen te­kee oman osuu­ten­sa ot­ta­mal­la ro­kot­teet. Näin suo­ja­taan it­seä, ko­ti­vä­keä se­kä ka­ve­rei­ta kou­lus­sa ja va­paa-ajal­la. Ot­ta­mal­la ro­kot­teet on mah­dol­lis­ta myös vält­tyä ka­ran­tee­nil­ta, mi­kä­li al­tis­tuu.  Jo nuo­rel­la iäl­lä voit osal­ta­si kii­reh­tiä ai­kaa, jol­loin voi­daan ko­koon­tua va­paam­min po­ru­kois­sa.” Sa­noo Ka­jaa­nin kau­pun­gin vs. si­vis­tys­joh­ta­ja Päi­vi Ris­sa­nen.
 

Ro­ko­tus­ten vä­liä ei ole syy­tä ai­kais­taa

An­net­tua te­hos­te­ro­kot­teen ai­kaa tu­lee nou­dat­taa, ei­kä va­ra­ta uut­ta ai­kaa toi­sen ro­kot­teen ot­ta­mi­sel­le.

mR­NA-ro­kot­teis­sa suo­si­tel­tu an­nos­vä­li on 12 viik­koa. mR­NA-ro­kot­tei­den 12 vii­kon an­nos­vä­liä voi­daan pai­kal­li­sen har­kin­nan pe­rus­teel­la ly­hen­tää, mi­kä­li ro­kot­tei­den saa­ta­vuus alueel­la on hy­vä, ei­kä an­nos­vä­lin ly­hen­tä­mi­nen vii­väs­ty­tä ke­nen­kään muun en­sim­mäi­sen ro­ko­tean­nok­sen saa­mis­ta. An­nos­vä­liä ly­hen­ne­tään täl­löin­kin kor­kein­taan 8 viik­koon, jot­ta ro­ko­tuk­sil­la edel­leen saa­vu­te­taan mah­dol­li­sim­man hy­vä ja pit­kä­kes­toi­nen suo­ja­te­ho. 

Kai­nuun tä­män­het­ki­sil­lä ro­ko­te­mää­ril­lä ei voi­da ly­hen­tää mR­NA-ro­kot­tei­den an­nos­vä­le­jä kuin poik­keus­ti­lan­teis­sa, jot­ta ro­kot­tei­ta riit­tää kai­kil­le en­sim­mäi­sen an­nok­sen an­ta­mi­seen.
 

Kai­nuus­sa 3 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa

Tors­tai­na 5.8. Kai­nuus­sa on to­det­tu 3 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, kaik­ki jo ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä. Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 113,9 / 100 000 / 14 vrk. Ko­ko Kai­nuu on edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa.
 

Ky­sy­myk­siä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta?  

No­peas­ti hei­ken­ty­nyt epi­de­mia­ti­lan­ne he­rät­tää mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä ja tun­tei­ta se­kä epä­tie­toi­suut­ta. Vas­tauk­sia kun­ta­lais­ten usein esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin on koot­tu verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

Li­sä­tie­dot:
vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872
kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pääl­lik­kö Au­li Pen­na­nen 044 710 1751
vs. si­vis­tys­joh­ta­ja Päi­vi Ris­sa­nen 044 710 0611
so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

 

Kainuun soten 6.8.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-aloittaa-12-15-vuotiaiden-koronarokotukset

Takaisin uutisiin