Kainuun sote 6.7.: Yksi uusi tartunta Kajaanissa

Kainuun sote 6.7.: Yksi uusi tartunta Kajaanissa

Yk­si uu­si tar­tun­ta Ka­jaa­nis­sa – al­tis­tu­mi­sia myös muual­la Suo­mes­sa

Maa­nan­tai­na 5.7. Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta, jo­hon liit­tyen yk­si al­tis­tu­nut hen­ki­lö on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin. Ta­paus ei lii­ty aiem­piin ry­väs­ty­miin; tar­tun­nan epäil­lään ole­van pe­räi­sin pk-seu­dul­ta.

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­seen on il­moi­tet­tu muual­la Suo­mes­sa al­tis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä, jot­ka on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin. Näis­tä yk­si on Sot­ka­mos­sa, yk­si Ka­jaa­nis­sa se­kä yk­si ul­ko­paik­ka­kun­nal­ta.

Va­ro­vai­suus edel­leen tar­peen

Vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Ka­jaa­nis­sa tä­nään 6.hei­nä­kuu­ta on 60,1 ja ko­ko Kai­nuun osal­ta 41,7 (per 100 000 as / 14 vrk).

”To­det­tu­jen ryp­päi­den osal­ta tar­tun­nat ovat jäl­ji­tet­ty ja ka­ran­tee­nit ovat toi­mi­via. Aiem­mat isom­mat ryp­päät nä­ky­vät vie­lä lu­ke­mis­sa, mut­ta il­man uu­sia ta­pauk­sia tren­di kään­tyy no­peas­ti las­kuun”, to­teaa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la.

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä kä­sit­te­lee ti­lan­net­ta tä­nään ja tie­dot­taa pää­tök­sis­tään huo­men­na.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä suo­si­tuk­set tur­va­vä­lien ja kas­vo­mas­kien käy­tös­tä, kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­ses­ta se­kä va­ro­vai­suu­des­ta mat­kus­ta­mi­sen osal­ta ovat edel­leen voi­mas­sa.

Vii­meai­kai­set tar­tun­ta­ket­jut ovat esiin­ty­neet tei­ni-ikäi­sil­lä ja nuo­ril­la ai­kui­sil­la. Ta­pauk­siin liit­tyen ko­ro­na­vi­ruk­sel­le on saat­ta­nut al­tis­tua kau­pois­sa ja jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, jo­ten va­ro­toi­mia on edel­leen jat­ket­ta­va.

Vaik­ka ra­joi­tuk­sia ol­laan ylei­ses­ti ke­ven­tä­mäs­sä, pai­kal­li­sen tar­tun­ta­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si on tär­keää, et­tä an­net­tu­ja oh­jei­ta ja mää­räyk­siä nou­da­te­taan.

Lä­hia­lueen mat­kus­ta­mi­seen liit­tyen Nor­ja on va­paut­ta­nut maa­han­tu­lon Suo­men kan­sa­lai­sil­ta, pois lu­kien Kai­nuun maa­kun­nas­sa asu­vil­ta hen­ki­löil­tä. 

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

https://sote.kainuu.fi/uutiset/yksi-uusi-tartunta-kajaanissa

Takaisin uutisiin