Kainuun sote 6.2.: Lauantaina 72 koronatartuntaa – huomioi voimassa olevat määräykset

Kainuun sote 6.2.: Lauantaina 72 koronatartuntaa – huomioi voimassa olevat määräykset

Lauan­tai­na Kai­nuus­sa ra­por­toi­tiin 72 ko­ro­na­tar­tun­taa, jo­ka on pie­nin päi­vä­koh­tai­nen lu­ke­ma usei­siin viik­koi­hin. Po­si­tii­vis­ten tu­lok­sen saa­nei­den kon­tak­toin­ti­vii­ve on täl­lä het­kel­lä al­le vuo­ro­kau­si.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa 13 ko­ro­na­po­ti­las­ta.

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia kos­ke­vat osal­lis­tu­ja­mää­rien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set päät­ty­vät Kai­nuus­sa tä­nään. Voi­mas­sa ovat edel­leen va­ro­toi­mia kos­ke­vat suo­si­tuk­set se­kä Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton (PSA­VI) mää­räys lä­hi­kon­tak­tien ai­heut­ta­man tar­tun­ta­ris­kin pie­nen­tä­mi­sek­si. Mää­räys kos­kee laa­jas­ti yri­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä, ra­vin­to­loi­ta ja vä­hit­täis­kau­pan lii­ke­ti­lo­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta.

PSA­VIn pää­tös mah­dol­lis­taa mo­net eri­lai­set ta­pah­tu­mat ja ko­koon­tu­mi­set, mut­ta edel­lyt­tää ta­va­no­mais­ta te­hos­te­tum­pia ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mia. Ti­lo­jen hal­ti­joi­den tai niis­sä toi­min­taa jär­jes­tä­vien on laa­dit­ta­va toi­men­pi­teis­tä suun­ni­tel­ma ja ase­tet­ta­va se nä­ky­vil­le.

Tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d § mu­kai­nen mää­räys kos­kee

ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään si­säl­lä yli 10 asiak­kaan tai osal­lis­tu­jan sa­ma­nai­kai­seen oles­ke­luun tai ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa yli 50 asiak­kaal­le tai osal­lis­tu­jal­le.

asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­ti­lo­ja se­kä ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa (mm. ryh­mä­lii­kun­ta, kon­tak­ti­la­jit, ja kun­to­sa­lit si­sä­ti­lois­sa, ui­ma­hal­lit ja kyl­py­lät, tans­si- ja kuo­ro-, har­ras­ta­ja­teat­te­ri­toi­min­ta, si­sä­leik­ki­pai­kat ja kaup­pa­kes­kus­ten oles­ke­lu­ti­lat).

Alueel­li­sen pää­tök­sen li­säk­si ko­ko maas­sa ovat voi­mas­sa ylei­set tar­tun­ta­tau­ti­lain 58c § vel­voit­teet osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta, hy­gie­nia­toi­mis­ta se­kä tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mi­ses­tä. Edel­leen voi­mas­sa ovat Val­tio­neu­vos­ton aset­ta­mat ra­vin­to­la­toi­min­taa kos­ke­vat ra­joi­tuk­set.

Ko­ro­na­pas­sil­la ei voi va­pau­tua ase­te­tuis­ta ra­joi­tuk­sis­ta tai lail­la sää­de­tyis­tä vel­voit­teis­ta.

Li­sä­tie­toa tar­jol­la

Kai­nuun so­te ja Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to tar­joa­vat li­sä­tie­toa tar­tun­ta­tau­ti­lain voi­mas­sa ole­vis­ta vel­voit­teis­ta. AVIn verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy run­saas­ti li­sä­tie­toa asiaa kos­kien.

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä koos­te­taan myös vi­deoin­fo en­si vii­kon alus­sa. Ky­sy­myk­siä in­foa var­ten voi lä­het­tää Kai­nuun so­ten si­vul­ta so­te.kai­nuu.fi/ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta tai säh­kö­pos­tit­se ko­ro­na(a)kai­nuu.fi 7.2. klo 06 saak­ka.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Takaisin uutisiin