Kainuun sote 6.12.: Sunnuntaina 13 uutta tartuntaa

Kainuun sote 6.12.: Sunnuntaina 13 uutta tartuntaa

Sun­nun­tai­na 5.12. Kai­nuus­sa to­det­tiin yh­teen­sä 13 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 10 liit­tyy Otan­mäen Sko­da Trans­tec­hin teh­taal­le. Muut tar­tun­nat ovat Ka­jaa­nis­sa, Kuh­mos­sa ja Sot­ka­mos­sa.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys tie­dot­taa, et­tä Ka­jaa­nis­sa ra­vin­to­la Panc­ho Vil­las­sa on voi­nut al­tis­tua tar­tun­nal­le 4.12 klo 17 – 18.15. Mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nei­ta ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee.

Yh­teen­sä vii­me vii­kol­la Kai­nuus­sa to­det­tiin yh­teen­sä 57 po­si­tii­vis­ta tes­tiä, jois­ta kol­me ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la hen­ki­löil­lä. Trans­tec­hin ryp­pääs­sä on täl­lä het­kel­lä tie­dos­sa 32 tar­tun­taa, jois­ta on mää­rät­ty 20 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin. ”Ro­ko­tus­suo­jan ta­kia vi­ral­li­ses­ti ka­ran­tee­niin mää­rät­ty­jen mää­rä on al­hai­nen, mut­ta sel­keis­sä al­tis­tu­mis­ta­pauk­sis­sa oh­jeis­tam­me ra­joit­ta­maan omaeh­toi­ses­ti kon­tak­te­ja ja nou­dat­ta­maan mui­ta va­ro­toi­mia”, ker­too pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Kai­nuun so­ten ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ko­koon­tuu tiis­tai­na kä­sit­te­le­mään epi­de­mia­ti­lan­net­ta ja mah­dol­li­sia uu­sia oh­jeis­tuk­sia.

Va­ro­vai­suus tar­peen

Tar­tun­ta­mää­rien li­sään­tyes­sä alueel­la Kai­nuun so­te ke­hot­taa nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta ja käyt­tä­mään kas­vo­mas­ke­ja ti­lan­teis­sa, jos­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää.

Oi­rei­se­na tu­lee ha­kue­tua ko­ro­na­tes­tiin, eri­tyi­ses­ti mi­kä­li on ro­kot­ta­ma­ton tai vie­lä va­jaa ro­ko­tus­suo­ja. Mi­kä­li on oi­rei­ta, on tär­keää ol­la al­tis­ta­mas­ta mui­ta eli pi­dät­täy­tyä kon­tak­teis­ta ih­mis­ten kans­sa.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le:
Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Kainuun sote 5.12.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/sunnuntaina-13-uutta-tartuntaa

Takaisin uutisiin