Kainuun sote 5.8.: Kainuussa keskiviikkona 3 uutta koronatartuntaa

Kainuun sote 5.8.: Kainuussa keskiviikkona 3 uutta koronatartuntaa

Kes­ki­viik­ko­na 4.8. Kai­nuus­sa to­det­tu 3 kpl uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Tar­tun­nois­ta joh­tuen uu­sia ka­ran­tee­ne­ja on mää­rät­ty 3 kpl.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 115,3/ 100 000 / 14 vrk. Ko­ko Kai­nuu on edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa.

THL:n ti­las­tois­sa ovat mu­ka­na myös alueel­la oles­ke­le­vat ul­ko­maa­lai­set. Myös Kai­nuun ul­ko­puo­lel­la lei­riä pi­tä­vät, mut­ta Kai­nuun so­ten toi­mes­ta tes­ta­tut mar­jan­poi­mi­jat ovat kir­jau­tu­neet Kuh­mon tar­tun­toi­hin. Syy tä­hän on tek­ni­nen; tes­ti­tu­lok­set on kir­jat­tu po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään Var­tiuk­ses­sa työs­ken­te­le­vien hoi­ta­jien toi­mes­ta, vaik­ka näyt­tei­tä ei ole siel­lä otet­tu. Kuh­mon tar­tun­ta­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen, ei­kä uu­sia tar­tun­to­ja ole vii­me päi­vi­nä to­det­tu.
 

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia hy­vin saa­ta­vil­la. 2. ro­ko­tean­nos edel­leen 12 vii­kon koh­dal­la

Kai­nuus­sa käy­tös­sä ole­vien mR­NA-ro­kot­tei­den suo­si­tel­tu an­nos­vä­li on edel­leen 12 viik­koa. THL:n oh­jeen mu­kaan 12 vii­kon an­nos­vä­liä voi­daan pai­kal­li­sen har­kin­nan pe­rus­teel­la ly­hen­tää, mi­kä­li ro­kot­tei­den saa­ta­vuus alueel­la on hy­vä, ei­kä an­nos­vä­lin ly­hen­tä­mi­nen vii­väs­ty­tä ke­nen­kään muun en­sim­mäi­sen ro­ko­tean­nok­sen saa­mis­ta. Kos­ka Kai­nuus­sa kaik­ki ha­luk­kaat ei­vät ole saa­neet vie­lä en­sim­mäis­tä­kään ro­ko­tet­ta, ei 12 vii­kon an­nos­vä­liä voi­da tois­tai­sek­si ly­hen­tää.

Ky­sy­myk­siä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta?  

No­peas­ti hei­ken­ty­nyt epi­de­mia­ti­lan­ne he­rät­tää mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä ja tun­tei­ta se­kä epä­tie­toi­suut­ta. Vas­tauk­sia kun­ta­lais­ten usein esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin on koot­tu verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

Kainuun soten 5.8.2021 tiedote

Takaisin uutisiin