Kainuun sote 5.7. Varaudu helteeseen – kuumuus voi aiheuttaa terveyshaittoja

Kainuun sote 5.7. Varaudu helteeseen – kuumuus voi aiheuttaa terveyshaittoja

Sääen­nus­tei­den mu­kaan tu­ka­lat hel­teet jat­ku­vat Kai­nuus­sa vie­lä useam­man päi­vän. Läm­min­tä on lu­vas­sa tä­män jäl­keen­kin.

Ikään­ty­neet, pit­käai­kais­sai­raat, ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat ih­mi­set ja pie­net lap­set ovat eri­tyi­sen alt­tii­ta hel­teen hai­toil­le. Voi­mak­kaat hel­teet voi­vat kui­ten­kin ol­la ter­veys­ris­ki ke­nel­le ta­han­sa, jos kuu­muu­den vai­ku­tuk­sil­ta ei suo­jau­du­ta riit­tä­väs­ti. 

Hel­teel­lä myös tois­ten hy­vin­voin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää ta­val­lis­ta enem­män huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si mo­net ker­ros­ta­loa­sun­not kuu­me­ne­vat hel­teel­lä to­del­la tu­ka­lik­si, jo­ten naa­pu­rei­den ja lä­heis­ten oli­si syy­tä huo­leh­tia ikäih­mi­sen ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien hy­vin­voin­nis­ta kuu­mal­la ke­sä­sääl­lä.

Hel­tees­tä ai­heu­tu­via hait­to­ja voi vä­hen­tää huo­leh­ti­mal­la riit­tä­väs­tä nes­tei­den saan­nis­ta ja vält­tä­mäl­lä oles­ke­lua au­rin­gon­pais­tees­sa.

Myös il­mas­toi­tui­hin ti­loi­hin ha­keu­tu­mi­sel­la voi saa­da hel­po­tus­ta hel­tee­seen. Kai­nuus­sa esi­mer­kik­si kun­tien ter­vey­sa­se­mien ti­lois­sa tai kes­kus­sai­raa­las­sa on pää­sään­töi­ses­ti il­mas­toi­tu­ja ti­lo­ja ja ne ovat käy­tet­tä­vis­sä au­kio­loai­ko­jen mu­kai­ses­ti.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos tar­joaa oh­jei­ta hel­le­hait­to­jen tor­jun­taan ja muis­tut­taa sa­mal­la myös ko­ro­na­tur­val­li­suu­des­ta https://thl.fi/fi/web/ym­pa­ris­to­ter­veys/il­mas­to-ja-saa/hel­le/hel­teen-ter­veys­hait­to­jen-tor­jun­ta-vaes­tol­le.

Ter­vey­den­huol­los­sa ei mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia tois­tai­sek­si

Hel­teen vai­ku­tuk­set nä­ky­vät yleen­sä en­si­hoi­dos­sa ja päi­vys­tyk­ses­sä. Kaik­ki po­ti­laat saa­daan täl­lä het­kel­lä asian­mu­kai­ses­ti hoi­det­tua. Li­sä­paik­ko­ja ei ole tar­vin­nut ot­taa käyt­töön.

”En­si­hoi­don teh­tä­vät ovat li­sään­ty­neet nyt kuu­mim­paan ai­kaan, noin 15 % ta­val­li­seen ke­sä­viik­koon ver­rat­tu­na”, ker­too Kai­nuun so­ten en­si­hoi­don yli­lää­kä­ri Mar­ko Hoik­ka. ”Au­rin­koi­set il­mat saat­ta­vat hou­ku­tel­la naut­ti­maan myös al­ko­ho­li­pi­toi­sia vir­vok­kei­ta. Koh­tuul­li­suus on eri­tyi­sen tär­keää hel­teel­lä ja myös al­ko­ho­lit­to­mia juo­mia tu­lee juo­da. Päih­ty­mys­ti­la li­sää myös ris­kiä ta­pa­tur­mil­le ja on­net­to­muuk­sil­le, ja tä­mä ikä­vä kyl­lä nä­kyy sit­ten mm. en­si­hoi­don hä­ly­tyk­sis­sä”, jat­kaa Hoik­ka.

Apua saa päi­vys­tys­nu­me­rois­ta

Soi­ta päi­vys­ty­sa­puun nu­me­roon 116 117 en­nen ha­keu­tu­mis­ta päi­vys­tyk­seen. Päi­vys­tä­vä sai­raan­hoi­ta­ja ar­vioi ti­lan­teen ja an­taa jat­ko-oh­jeet. Saat ar­vion vas­taa­not­toa­jas­ta­si, mi­kä­li jou­dut ha­keu­tu­maan päi­vys­tyk­seen, näin päi­vys­tyk­ses­sä asioin­ti hel­pot­tuu.

Huo­maat­han kui­ten­kin, et­tä päi­vys­tyk­ses­sä ti­lan­ne voi muut­tua ar­vioi­dus­ta kii­reel­li­sem­pien po­ti­lai­den vuok­si. Hen­keä uh­kaa­vis­sa ja muis­sa hä­tä­ti­lan­teis­sa on ai­na soi­tet­ta­va hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Jos esi­mer­kik­si ikään­ty­vien asuk­kai­den olo­suh­teet ovat vai­keat ko­to­na pär­jää­mi­seen, yh­teyt­tä voi ot­taa so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen nu­me­roon 044 797 0676.

Myös eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta tu­lee huo­leh­tia tar­joa­mal­la riit­tä­väs­ti nes­tet­tä se­kä suo­jaa läm­möl­tä. Päi­vys­tä­vän eläin­lää­kä­rin ta­voit­taa nu­me­ros­ta 0600 303 301 (mak­sul­li­nen pu­he­lin­pal­ve­lu).

 

Li­sä­tie­to­ja: En­si­hoi­don yli­lää­kä­ri Mar­ko Hoik­ka 044 797 4339, päi­vys­tyk­sen yli­lää­kä­ri Kat­ri Mäen­pää 040 671 1060

Kainuun soten 5.7.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/varaudu-helteeseen-kuumuus-voi-aiheuttaa-terveyshaittoja

Takaisin uutisiin