Kainuun sote 5.7.: Neljä uutta tartuntaa - Kajaanin tilanne edelleen huolestuttava

Kainuun sote 5.7.: Neljä uutta tartuntaa - Kajaanin tilanne edelleen huolestuttava

Sun­nun­tai­na nel­jä uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa

Sun­nun­tai­na 4.7 Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu kol­me uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jot­ka liit­ty­vät vii­kon­lo­pun ryp­pää­seen. Näi­hin liit­tyen ka­ran­tee­niin ase­tet­tu kak­si ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta hen­ki­löä. Jat­ko­tar­tun­to­ja odo­te­taan edel­leen il­maan­tu­van.

Yh­del­lä ka­jaa­ni­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on li­säk­si ei­len to­det­tu po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los muual­la Suo­mes­sa.

Ko­ro­na­tar­tun­nal­le on saat­ta­nut al­tis­tua seu­raa­vis­sa ka­jaa­ni­lai­sis­sa koh­teis­sa:

Tors­tai­na 1.7.

  • Lidl klo 14 – 15
  • Ka­sar­min­ka­dun Tok­man­ni klo 15 - 16

Per­jan­tai­na 2.7.

  • H&M ja Cu­bus noin klo 16.30 - 17.30

 Ajat ovat viit­teel­li­siä. Sai­ras­tu­neil­la ei ole ol­lut Ko­ro­na­vilk­kua käy­tös­sä.

Ka­jaa­nin ko­ro­na­ti­lan­ne edel­leen huo­les­tut­ta­va

Ka­jaa­nin osal­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on edel­leen kas­vus­sa ja Ka­jaa­ni on ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa (52,8 / 100 000 as / 14 vrk). Muu maa­kun­ta on pe­rus­ta­sol­la. Vii­me vii­kon tar­tun­nat on saa­tu kaik­ki jäl­ji­tet­tyä.

Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Ka­jaa­nis­sa on nous­sut huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mak­si kuin ker­taa­kaan pan­de­mian ai­ka­na. Täl­lä het­kel­lä ti­lan­ne on maan huo­noin. ”Tar­tun­nat ovat kui­ten­kin kaik­ki jäl­ji­tet­tä­vis­sä, ei­kä va­ka­via tau­ti­ta­pauk­sia ole. Eri­tyi­ses­ti nuor­ten ja nuor­ten ai­kuis­ten pa­ris­sa tar­tun­nat jat­ku­vat huo­les­tut­ta­vi­na. Tar­tun­ta­ket­juis­sa suu­rim­pa­na te­ki­jä­nä ovat tur­va­vä­lien puut­tu­mi­nen ja mas­kit­to­muus”, to­teaa Kai­nuun so­ten vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä ko­ro­na­vi­rus on edel­leen on yleis­vaa­ral­li­nen tar­tun­ta­tau­ti, jo­ta myös ro­ko­tus­suo­jan saa­neet voi­vat le­vit­tää. Eri­tyi­ses­ti ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa ja muis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta.

Li­säk­si muis­tu­te­taan, et­tä tar­tun­ta­tau­ti­la­ki vel­voit­taa vi­ra­no­mai­set sel­vit­tä­mään tar­tun­ta­ta­pauk­set se­kä toi­mi­maan tau­din tor­ju­mi­sek­si. Sai­ras­tu­neen tai sai­ras­tu­neek­si epäil­lyn on an­net­ta­va vi­ra­no­mai­sel­le tar­vit­ta­vat tie­dot tau­din le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si se­kä nou­da­tet­ta­va an­net­tu­ja oh­jei­ta ja mää­räyk­siä.

Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set:

  • Mas­ki­suo­si­tus kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen, riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen se­kä Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­luk­sen käyt­tä­mi­nen äly­pu­he­li­mis­sa
  • Ka­jaa­niin tai Ka­jaa­nis­ta suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­la ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen OKM: n ja Thl:n an­ta­maa oh­jet­ta.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus Oma­so­te -pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na ja vält­tää kon­tak­te­ja.

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Takaisin uutisiin