Kainuun sote 5.5.: Koronatilanne Kainuussa rauhoittunut – rajoituksiin esitetään lievennyksiä

Kainuun sote 5.5.: Koronatilanne Kainuussa rauhoittunut – rajoituksiin esitetään lievennyksiä

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä esit­tää ko­ro­na­ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mis­tä 50 hen­ki­löön. Muut pe­rus­ta­son suo­si­tuk­set py­sy­vät pääo­sin en­nal­laan.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on nyt 6,9 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Tes­te­jä otet­tiin vii­me vii­kol­la noin 1500 kpl, jois­ta ei löy­ty­nyt yh­tään po­si­tii­vis­ta tu­los­ta.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la on tes­tat­tu noin 30 maa­han­tu­li­jaa päi­väs­sä. Ra­ja-ase­mal­la on voi­mas­sa PSA­VIn pää­tös pa­kol­li­sis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta 31.5. saak­ka.

Il­maan­tu­vuu­den sel­keän las­ku­suun­nan ja ko­hen­tu­neen yleis­ti­lan­teen pe­rus­teel­la Kai­nuun koor­di­naa­tio­ryh­mä esit­tää AVI:lle ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten väl­jen­tä­mis­tä enin­tään 50 hen­ki­löön si­sä­ti­lois­sa ja ul­ko­na enin­tään 50 hen­ki­lön loh­kois­sa.

Katso Kainuun soten 5.5. tiedotteesta suositukset ja ohjeet sekä koronarokotuksen ajankohtaistilanne.

Takaisin uutisiin