Kainuun sote 5.2.: Perjantaina 87 uutta tartuntaa

Kainuun sote 5.2.: Perjantaina 87 uutta tartuntaa

Ei­len per­jan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 87 ko­ro­na­tar­tun­taa. Tren­di on edel­leen las­ke­va.

KAKS:ssa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa 14 po­ti­las­ta ko­ro­nan vuok­si. Useis­sa ka­jaa­ni­lai­sis­sa hoi­to- ja hoi­va­lai­tok­sis­sa on vii­kon ai­ka­na to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­sek­si ke­ho­te­taan ra­joit­ta­maan lai­tos­vie­rai­lu­ja vain vält­tä­mät­tö­miin.

Kai­nuu on edel­leen epi­de­mian le­viä­mi­sa­luet­ta, mut­ta ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia kos­ke­vat ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set päät­ty­vät sun­nun­tain jäl­keen. Jat­kos­sa edel­ly­te­tään laa­jaa jär­jes­tä­jien vas­tuu­ta ti­lo­jen ja ta­pah­tu­mien osal­ta. Myös voi­mas­sa ole­vien suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen on tär­keää, jot­ta tar­tun­nat py­sy­vät las­ku­suun­nas­sa.

Ko­ro­na­tes­tei­hin pää­see Kai­nuus­sa edel­leen hy­vin. Ajat va­ra­taan Oma­so­te-pal­ve­lus­ta tai pu­he­li­mit­se 040 165 0020.

Li­sä­tie­toa tar­jol­la                                                                                                          

Kai­nuun so­te ja Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to tar­joa­vat li­sä­tie­toa tar­tun­ta­tau­ti­lain voi­mas­sa ole­vis­ta vel­voit­teis­ta. AVIn verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy run­saas­ti li­sä­tie­toa asiaa kos­kien.

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä koos­te­taan myös vi­deoin­fo en­si vii­kon alus­sa. Ky­sy­myk­siä in­foa var­ten voi lä­het­tää Kai­nuun so­ten si­vul­ta so­te.kai­nuu.fi/ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta tai säh­kö­pos­tit­se ko­ro­na(a)kai­nuu.fi 7.2. klo 06 saak­ka.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Takaisin uutisiin