Kainuun sote 5.12.: Lauantaina 12 uutta tartuntaa

Kainuun sote 5.12.: Lauantaina 12 uutta tartuntaa

Lauan­tai­na 4.12. Kai­nuus­sa to­det­tiin yh­teen­sä 12 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta yh­dek­sän Otan­mäen Sko­da Trans­tec­hin teh­taal­la. Muut lauan­tain tar­tun­nat ovat ka­jaa­ni­lai­sil­la hen­ki­löil­lä.

”Teh­taan työn­te­ki­jät lä­hei­si­neen on iso ko­ko­nai­suus, jo­ten vi­ruk­sen le­viä­mi­nen edel­leen on mah­dol­lis­ta. Ku­lu­van vii­kon osal­ta tie­dos­sa on nyt 21 po­si­tii­vis­ta työn­te­ki­jää. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ja tes­taus jat­kuu edel­leen, jo­ten ko­ko­nais­mää­rä nous­see vie­lä. Mi­kä­li epäi­lee al­tis­tu­neen­sa, on hy­vä omaeh­toi­ses­ti ra­joit­taa lä­hi­kon­tak­te­ja vaik­ka oi­rei­ta ei oli­si­kaan”, oh­jeis­taa pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Hy­ryn­sal­men ja Suo­mus­sal­men ryp­pääs­tä ei ole uu­sia tar­tun­to­ja. Puo­lan­ka­jär­ven kou­lu­tar­tun­nas­ta tie­dos­sa on kol­mi­sen­kym­men­tä ka­ran­tee­nia.

Sot­ka­mon ter­veys­kes­kuk­sen aiem­pien tar­tun­to­jen vuok­si sul­jet­tu osas­to voi­daan jäl­leen ava­ta omais­ten vie­rai­luil­le huo­mi­ses­ta 6.12. al­kaen.

Oi­rei­se­na tes­tiin

Kai­nuun so­te ke­hot­taa oi­rei­se­na ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin, eri­tyi­ses­ti mi­kä­li on ro­kot­ta­ma­ton tai vie­lä va­jaa ro­ko­tus­suo­ja. Mi­kä­li on oi­rei­ta, on tär­keää ol­la al­tis­ta­mas­ta mui­ta eli pi­dät­täy­tyä kon­tak­teis­ta ih­mis­ten kans­sa.

Tar­tun­ta­tau­ti­la­ki vel­voit­taa sai­ras­tu­nei­ta ja al­tis­tu­nei­ta avus­ta­maan tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä, jot­ta jat­ko­tar­tun­to­ja voi­daan es­tää. Myös ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­toi­met ovat lais­sa mää­rät­ty­jä toi­mia, joi­ta tu­lee nou­dat­taa vi­ra­no­mais­ten oh­jei­den mu­kai­ses­ti.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le:
Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Kainuun soten 4.12.2021 tiedote:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/lauantaina-12-uutta-tartuntaa

Takaisin uutisiin