Kainuun sote 5.11.: Kainuussa loppuviikon aikana 6 koronatartuntaa, Sotkamon terveyskeskussairaalan vuodeosastolla tilanne on rauhoittunut

Kainuun sote 5.11.: Kainuussa loppuviikon aikana 6 koronatartuntaa, Sotkamon terveyskeskussairaalan vuodeosastolla tilanne on rauhoittunut

Kainuussa on todettu loppuviikolla kuusi uutta koronatartuntaa, yksi Sotkamossa, yksi Kuhmossa, sekä Vuokatissa neljä tartuntaa Kainuun ulkopuolelta tulevilla henkilöillä. Kaikkien tartunnan saaneiden  osalta on jäljitys tehty ja mahdollisista jatkotoimista tiedotetaan tarvittaessa.

Nordlab laboratorion näytteenoton työntekijällä ollut koronatartunta ei ole aiheuttanut jatkotartuntoja ja tilanne on tämän tapauksen osalta hallinnassa. Sotkamon terveyskeskussairaalan vuodeosaston koronatartuntarypäs on rauhoittunut. Potilaille ja hoitajille on tehty torstaina kolmas testauskierros kaikkien osalta negatiivisin tuloksin. Tilannearviointi osaston avaamisesta tehdään seuraavan kerran ensi maanantaina.

Ro­ko­tuk­set saa Kai­nuus­sa hel­pos­ti il­man ajan­va­raus­ta kai­kis­sa kun­nis­sa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa hel­pos­ti ja mak­sut­ta kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä. 15. mar­ras­kuu­ta al­kaen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia saa myös inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä. Ro­ko­tus­pis­teis­tä saa li­sä­tie­to­ja Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo se­kä so­te.kai­nuu.fi/inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set.

Kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tean­nos­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le, lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäs­tä riip­pu­mat­ta se­kä lää­ke­tie­teel­li­sil­le ris­ki­ryh­mil­le, jot­ka sai­vat ro­kot­teet en­sim­mäis­ten jou­kos­sa. Kol­mas ro­ko­tean­nos voi­daan an­taa, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 6 kuu­kaut­ta. Va­ka­vas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le kol­mas ro­ko­tu­san­nos voi­daan an­taa, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta.

Kajaanissa Prisman koronarokotuspiste on lauantaina 6.11. poikkeuksellisesti avoinna klo 10 – 19.

Maskisuositus ja terveysturvallisuusohjeet

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa THL:n suo­si­tus kas­vo­mas­kien käy­tös­tä ti­lan­teis­sa, jois­sa ih­mi­siä ko­koon­tuu pal­jon ja lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää.

Hen­ki­löi­den, joil­la on ko­hon­nut ris­ki saa­da ko­ro­na­tar­tun­ta, suo­si­tel­laan edel­leen va­ro­toi­mia. Esi­mer­kik­si va­jaan ro­ko­tus­sar­jan saa­nei­den, vas­tus­tus­ky­vyl­tään alen­tu­nei­den tai mui­den sai­rauk­sien vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien on hy­vä käyt­tää kas­vo­mas­kia, el­lei tur­va­vä­le­jä voi­da säi­lyt­tää. THL suo­sit­te­lee mas­kin käyt­töä eten­kin jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa, jois­sa etäi­syyk­sien pi­tä­mi­nen mui­hin ih­mi­siin on vai­keaa, esi­mer­kik­si jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä.

Koronatestiin tulee hakeutua erityisesti, mikäli kuuluu rokottamattomiin tai vajaan rokotussuojan omaaviin, riskiryhmiin tai sote-ammattihenkilöihin. Testiajan voi Kainuussa varata Omasote-palvelusta tai puhelimitse 040 165 0020.

 

Lisätietoja: Pandemiapäällikkö Susanna Halonen 044 7970 011

Kainuun soten 5.11.2021 tiedote

 

Takaisin uutisiin