Kainuun sote 4.7.: Lauantaina yksi uusi koronatapaus Kajaanissa

Kainuun sote 4.7.: Lauantaina yksi uusi koronatapaus Kajaanissa

Ka­jaa­ni on pai­kal­lis­ten ry­väs­ty­mien vuok­si edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa, muun maa­kun­nan ol­les­sa pe­rus­ta­sol­la. Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on edel­leen kor­kea 52.8/100 000/14 vrk.

Lauan­tai­na 3.7. to­det­tiin tes­teis­sä 1 uu­si ko­ro­na­ta­paus, jo­ka liit­tyy per­jan­tai­na ase­tet­tui­hin ka­ran­tee­nei­hin ja jo aiem­min to­det­tuun ryp­pää­seen. Tä­män ta­pauk­sen joh­dos­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin 9 ka­jaa­ni­lais­ta hen­ki­löä tar­tun­nan saa­neen lä­hi­pii­ris­tä. Li­säk­si ka­ran­tee­niin on ase­tet­tu yk­si ryp­pään ul­ko­puo­li­nen hen­ki­lö.

Ko­ko Kai­nuus­sa on voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set:

  • Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ka­jaa­niin suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Ka­jaa­nis­ta suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja

- Kai­nuun so­ten suo­si­tus on näi­den li­säk­si Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­la, et­tä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta ( https://bit.ly/3zPUyG8 ).

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus oma­so­te –pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na. Ko­ro­na­vil­kun käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen.

Kainuun sote 4.7.2021: https://sote.kainuu.fi/uutiset/lauantaina-yksi-uusi-koronatapaus-kajaanissa

Takaisin uutisiin