Kainuun sote 4.3.: Tartuntamäärät kasvussa kaikissa Kainuun kunnissa

Kainuun sote 4.3.: Tartuntamäärät kasvussa kaikissa Kainuun kunnissa

Keskiviikkona ja torstaina to­det­tiin Kai­nuus­sa yh­teen­sä 305 ko­ro­na­tar­tun­taa. Tartuntamäärät ovat edelleen kasvaneet edellisviikosta ja tartuntoja on eri puolilla Kainuuta. Kuhmossa on ollut laajoja tartuntaryppäitä kouluissa. Tulevan lomaviikon uskotaan kuitenkin helpottavan tilannetta. Ilmaantuvuus Kainuussa on 2031/100000/14vrk  (4.3.22 THL)

Kainuun sote pyytää sekä kainuulaisia, että myös alueen matkailijoita huomioimaan kasvavat tartuntamäärät ja noudattamaan suosituksia, erityisesti maskin käyttöä ja turvavälejä. Koronatilanne Kainuussa ei ole ohi.

Kainuun sote suosittelee hakeutumaan koronatestiin, mikäli henkilö epäilee altistuneensa koronavirukselle tai hänelle tulee koronavirusinfektioon sopivia oireita. Myös kotitestien käyttöä suositellaan. Mikäli testi on positiivinen, tulos tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa virallisella terveydenhuollon testillä, mikäli henkilö tarvitsee tartuntatautipäivärahaa.

Suositukset ovat voimassa 20.3.2022 asti

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 7 vuo­tiail­le kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä ja op­pi­lai­tok­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ei voi­da vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Kou­luis­sa mas­ki­suo­si­tus op­pi­lail­la 1. luo­kal­ta al­kaen.
  • Hoi­to- ja hoi­va­työs­sä se­kä so­siaa­li­huol­los­sa mas­kin käyt­tö­vel­voi­te se­kä asia­kas­kon­tak­teis­sa et­tä hen­ki­lös­tön vä­li­sis­sä kon­tak­teis­sa.
  • Suo­si­tel­laan etä­työ­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Työ­pai­koil­la suo­si­tel­laan kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­seen.
  • Suo­si­tus ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien suo­jaa­mi­ses­ta vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­to- ja hoi­vayk­si­köi­hin
  • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ja nou­dat­ta­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä.
  • Suo­si­tel­laan mat­kus­taes­sa nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta 
  • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet lä­hi­kon­tak­te­ja si­säl­tä­vän ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä ja sii­hen osal­lis­tu­mi­ses­sa.
  • Suo­si­tel­laan, et­tä ti­lai­suuk­siin/har­ras­tus­ryh­miin osal­lis­tu­taan ja töi­hin/kou­luun/päi­vä­ko­tiin men­nään ai­noas­taan oi­reet­to­ma­na ja kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja väl­te­tään ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­vien oi­rei­den il­maan­tues­sa.

Li­sä­tie­to­ja koronasta ja koronatilanteesta on koot­tu Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­le 
so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Takaisin uutisiin