Kainuun sote 4.1.: Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää rajoitusten käyttöönottoa

Kainuun sote 4.1.: Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää rajoitusten käyttöönottoa

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on tä­män päi­väi­ses­sä ko­kouk­ses­saan to­den­nut Kai­nuun täyt­tä­vän ko­ro­nae­pi­de­mian le­viä­mi­sa­lueen kri­tee­rit.

Ti­lan­ne edel­leen on koh­tuul­li­nen mui­hin maa­kun­tiin ver­rat­tu­na, mut­ta vi­ruk­sen ole­te­taan edel­leen jat­ka­van no­peaa le­viä­mis­tä, el­lei lä­hi­kon­tak­te­ja ra­joi­te­ta. Tä­män vuok­si Kai­nuun alueel­le esi­te­tään ra­joi­tus­ten käyt­töö­not­toa. Näi­tä voi­vat ol­la esi­mer­kik­si ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia se­kä ti­lo­jen käyt­töä kos­ke­vat ra­joi­tuk­set. Alueel­li­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta päät­tää alue­hal­lin­to­vi­ras­to ja Val­tio­neu­vos­to puo­les­taan mah­dol­li­sis­ta ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta se­kä ko­ro­na­pas­siin liit­ty­vis­tä sää­dök­sis­tä.

Li­säk­si Kai­nuus­sa ote­taan käyt­töön vah­vem­mat suo­si­tuk­set va­ro­toi­miin liit­tyen:

  • ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 10-vuo­tiail­le jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä se­kä op­pi­lai­tok­sis­sa
  • vah­va etä­työ­suo­si­tus ja te­hos­te­tut va­ro­toi­met työ­pai­koil­la
  • ylei­sö- ja yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä nou­da­tet­ta­va eri­tyis­tä har­kin­taa ja te­hos­tet­tu­ja va­ro­toi­mia
  • kon­tak­tien ra­joit­ta­mis­ta myös va­paa-ai­ka­na omaan lä­hi­pii­riin
  • ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien suo­jaa­mis­ta tar­tun­noil­ta vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­dos­sa ja hoi­vas­sa
  • mat­kus­ta­mi­ses­sa nou­da­tet­ta­va eri­tyis­tä har­kin­taa ja va­ro­vai­suut­ta

Suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 1.2.2022 saak­ka. Mah­dol­lis­ten ra­joi­tus­pää­tös­ten voi­maan­tu­los­ta tai yk­si­tyis­koh­dis­ta ei tois­tai­sek­si ole tie­toa.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on edel­leen nou­sus­sa (227 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Kai­nuun so­ten tes­taus­mää­rät ovat py­sy­neet yli 2000 tes­tin viik­ko­ta­sol­la, mut­ta po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus on vii­me vii­kois­ta kak­sin­ker­tais­tu­nut noin kuu­teen pro­sent­tiin ote­tuis­ta näyt­teis­tä. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on kuor­mit­tu­nut suu­ris­ta ta­paus­mää­ris­tä joh­tuen. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei tois­tai­sek­si ole ko­ro­na­po­ti­lai­ta.

”Tie­däm­me, et­tä val­tao­sa tar­tun­nois­ta liit­tyy ta­va­no­mai­siin so­siaa­li­siin kon­tak­tei­hin eri ti­lan­teis­sa, kun tur­va­vä­le­jä ei käy­tän­nös­sä ole mah­dol­lis­ta ra­joit­taa tai jär­jes­te­lyil­lä nii­tä ei erik­seen var­mis­te­ta. Vi­ruk­sen il­maan­tu­vuu­den nous­tes­sa al­tis­tu­mis­ris­ki kas­vaa eri­tyi­ses­ti omik­ron-va­rian­tin koh­dal­la”.

”Olen­nais­ta on, et­tä me kaik­ki nou­da­tam­me va­ro­toi­mia ja vä­hen­näm­me lä­hi­kon­tak­te­ja. Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ei­vät siis yk­sin rat­kai­se ti­lan­net­ta”, muis­tut­taa Käs­mä-Ron­kai­nen.

Ro­ko­tuk­sia on tar­jol­la

Ro­ko­tus­kat­ta­vuus Kai­nuus­sa kai­kis­sa al­le 40-vuo­tiai­den ikä­ryh­mis­sä on edel­leen toi­sen an­nok­sen osal­ta al­le 80 %, jo­ka li­sää tar­tun­ta­ris­kiä ja va­ka­van sai­ras­tu­mi­sen vaa­raa. Iäk­käim­mil­lä ro­ko­te­suo­ja on ylei­ses­ti hy­väl­lä ta­sol­la, jo­ka nä­kyy myös vä­häi­si­nä tar­tun­toi­na ja hoi­don tar­pee­na.

Kai­nuus­sa on aloi­tet­tu ko­ro­na­ro­ko­tuk­set kai­kil­le 5–11 -vuo­tiail­le ajan­va­raus­toi­min­ta­na. Kou­lu­ter­vey­den­huol­los­sa ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät en­si vii­kos­ta al­kaen.

Kol­man­sia ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia suo­si­tel­laan kai­kil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le.  12 vuot­ta van­hem­mil­le voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le on tar­jol­la myös nel­jäs ro­ko­tean­nos.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Kainuun soten 4.11.2022 tiedote

Takaisin uutisiin