Kainuun sote 4.1.: Eilen 46 uutta tartuntaa - rokotesuojassa edelleen vajetta

Kainuun sote 4.1.: Eilen 46 uutta tartuntaa - rokotesuojassa edelleen vajetta

Maa­nan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 46 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta tar­kem­paa ra­port­tia ei ole vie­lä saa­ta­vis­sa.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen pe­rus­teel­la val­tao­sa tar­tun­nois­ta liit­tyy kui­ten­kin jou­lun ja vuo­den­vaih­teen so­siaa­li­siin kon­tak­tei­hin, ku­ten per­he­juh­liin, ta­paa­mi­siin tai mat­kus­ta­mi­seen.

Tar­tun­ta­mää­rien kas­vaes­sa jäl­ji­tyk­ses­sä on li­sään­ty­viä vai­keuk­sia. ”Käy­tös­sä ole­val­la hen­ki­lö­re­surs­seil­la al­tis­tu­nei­den ta­voit­ta­mi­nen hi­das­tuu, jo­ka tar­koit­taa myös le­viä­mis­ris­kin kas­va­mis­ta. Oi­rei­se­na tu­lee omaeh­toi­ses­ti vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja mui­den kans­sa. Ko­ro­na­ko­ti­tes­tit ovat suo­si­tel­ta­via, mut­ta on kui­ten­kin muis­tet­ta­va, et­tä ne ei­vät täy­sin vas­taa am­mat­ti­lai­sen ot­ta­mia tes­te­jä, ei­kä ne­ga­tii­vi­nen tu­los ko­ti­tes­tis­sä ei pois­sul­je ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa”, ko­ros­taa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

”Ar­vioim­me Kai­nuun ti­lan­net­ta tä­nään ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä. Edel­leen ti­lan­ne on mui­hin maa­kun­tiin ver­rat­tu­na koh­tuul­li­nen, mut­ta kyl­lä päi­vit­täi­set tar­tun­ta­lu­vut ovat jo meil­le kor­kei­ta. Il­man erik­seen mää­rät­ty­jä ra­joi­tuk­sia­kin on nyt syy­tä vä­hen­tää so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja, jot­ta ti­lan­ne py­syi­si hal­lin­nas­sa”.

 

Ro­ko­tus­pis­teis­sä nyt hy­vin ti­laa – ro­ko­te­suo­jas­sa edel­leen va­jet­ta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa kan­nat­taa nyt käy­dä, mi­kä­li oma vuo­ro on koh­dal­la. Täl­lä het­kel­lä ro­ko­tus­pis­teis­sä on hy­vin ti­laa, ei­kä jo­no­ja ole ol­lut. Kol­man­sia ko­ro­na­ro­kot­tei­ta suo­si­tel­laan yli 60-vuo­tiail­le se­kä ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le yli 18-vuo­tiail­le 3 kk toi­sen an­nok­sen jäl­keen. Muil­le täy­si-ikäi­sil­le kol­mat­ta an­nos­ta suo­si­tel­laan 4 kk jäl­keen.

Ro­ko­tus­paik­ko­jen au­kio­loa­jat on hy­vä tar­kas­taa so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan myös 5–11 -vuo­tiail­le, joil­le voi va­ra­ta ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan Oma­so­tes­ta. Al­le 11-vuo­tiail­le kou­lu­lai­sil­le ro­ko­tuk­set al­ka­vat en­si vii­kol­la.

Kai­nuus­sa al­le 40-vuo­tiai­den ro­ko­tus­kat­ta­vuus on edel­leen huo­les­tut­ta­van al­hai­nen. Ko­ko­naan il­man tai va­jaan ro­ko­te­suo­jan saa­nei­ta on edel­leen tu­han­sia. Tar­tun­nat le­viä­vät täl­lä het­kel­lä eri­tyi­ses­ti al­le 40-vuo­tiai­den kes­kuu­des­sa, jo­ten ro­ko­tus­suo­jan pa­ran­ta­mi­nen on erit­täin tär­keää.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Kainuun soten tiedote 4.1.2022

Takaisin uutisiin