Kainuun sote 31.7.: Kymmenen uutta koronatartuntaa

Kainuun sote 31.7.: Kymmenen uutta koronatartuntaa

Per­jan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 10 ko­ro­na­tar­tun­taa. Po­si­tii­vi­sis­ta tes­ti­tu­lok­sis­ta seit­se­män on ka­jaa­ni­lai­sil­la, yk­si sot­ka­mo­lai­sel­la ja yk­si ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la. Kai­nuun Pri­kaa­tis­sa on il­moi­tet­tu yk­si ta­paus Ka­jaa­nin va­rus­kun­nas­sa pal­ve­le­val­la va­rus­mie­hel­lä.

Ta­pauk­sis­ta kuu­si on jo aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä. Uu­sia ka­ran­tee­ne­ja on mää­rät­ty nel­jä. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys edel­li­siin liit­tyen on osit­tain kes­ken.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on nyt 106,9 (per 100 000 as / 14 vrk).

Kai­nuun so­te ke­hot­taa huo­mioi­maan alueen ko­ro­na­vi­ruk­sen kor­kean il­maan­tu­vuu­den eri­tyi­ses­ti Ka­jaa­nis­sa ja tä­män joh­dos­ta vä­hen­tä­mään kaik­kia ei-vält­tä­mät­tö­miä kon­tak­te­ja. Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus on avoin­na kai­kil­le 16 vuot­ta täyt­tä­neil­le se­kä 12 - 15 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le. Eri­tyi­sen tär­keää on li­sä­tä väes­tön ro­ko­te­kat­ta­vuut­ta myös nuor­ten osal­ta. Ro­ko­tus an­taa hy­vän suo­jan va­ka­via tau­ti­muo­to­ja vas­taan ja vä­hen­tää vi­ruk­sen le­viä­mis­tä.

Ko­ro­na­tes­tauk­sen ja ro­ko­tus­ten pu­he­lin­pal­ve­luis­sa on ruuh­kaa, ja asiak­kai­ta pyy­de­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan käyt­tä­mään en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten net­ti­pal­ve­lui­ta. Täl­lä no­peu­te­taan toi­min­taa ja vä­hen­ne­tään mer­kit­tä­väs­ti hen­ki­lös­tön työ­kuor­maa.

 

Li­sä­tie­dot:
vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kymmenen-uutta-koronatartuntaa

Takaisin uutisiin