Kainuun sote 31.5.: Yksi uusi tartunta - huolehdi rokotesuojasta!

Kainuun sote 31.5.: Yksi uusi tartunta - huolehdi rokotesuojasta!

Ka­jaa­nis­sa on sun­nun­tai­na to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta ul­ko­mail­ta saa­pu­neel­la hen­ki­löl­lä maa­han­tu­lon jäl­kei­ses­sä ns. 72 tun­nin tes­tis­sä. Ta­pauk­seen liit­tyen ei täl­lä het­kel­lä ole tie­dos­sa al­tis­tu­mi­sia.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä 18 (per 100 000 asu­kas­ta / 14vrk).

Hy­ryn­sal­men pa­rin vii­kon ta­kai­ses­sa ko­ro­na­ryp­pääs­sä ei ole uu­sia sai­ras­tu­mi­sia; val­tao­sa ka­ran­tee­neis­ta päät­tyy ku­lu­val­la vii­kol­la.

Mää­räyk­set ja oh­jeet

Maa­han­tu­li­joi­den pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la jat­ku­vat 30.6. saak­ka.

Kai­nuus­sa voi­daan jär­jes­tää enin­tään 50 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia. Mää­rä voi­daan ylit­tää edel­lyt­täen, et­tä niis­sä nou­da­te­taan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta se­kä tar­tun­ta­tau­ti­lain vel­voit­tei­ta. PSA­VIn mää­räys on voi­mas­sa 13.6. saak­ka

Oh­jeis­ta voi­mas­sa on edel­leen mm. ylei­nen mas­ki­suo­si­tus, mi­kä­li yli kah­den met­rin tur­va­vä­le­jä ei voi­da var­mis­taa. Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa ku­ten lak­kiai­sis­sa ja vas­taa­vis­sa per­he­juh­lis­sa ke­ho­te­taan huo­leh­ti­maan tur­vae­täi­syyk­sis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­nös­tä.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat 1981 syn­ty­neil­le ja si­tä van­hem­mil­le se­kä ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le

Kai­nuus­sa ajan­va­raus­vuo­ros­sa ovat 40 - 50 -vuo­tiaat se­kä kaik­ki tä­tä van­hem­pien ikä­luok­kien ja 16 vuot­ta täyt­tä­nei­den ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien vie­lä ro­kot­ta­mat­to­mat kai­nuu­lai­set.  Ai­ko­ja on hy­vin saa­ta­vil­la ke­sä­kuun ro­ko­tu­sa­joil­le. Ajan voi va­ra­ta Oma­so­ten verk­ko­pal­ve­lus­ta (oma­so­te.kai­nuu.fi).

Va­raus- ja muut oh­jeet on koot­tu Kai­nuun so­ten in­fo­si­vul­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.  Ajan­va­raus­nu­me­ros­sa 044 709 3788 ei täl­lä het­kel­lä ole ruuh­kaa.

Ota ro­ko­tus – suo­jaat it­se­si ja toi­set!

Lue koko Kainuun soten 31.5.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/yksi-uusi-tartunta-huolehdi-rokotesuojasta

Takaisin uutisiin