Kainuun sote 31.10.: Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla todettu koronatartuntoja

Kainuun sote 31.10.: Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla todettu koronatartuntoja

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen osas­tol­la (C6) on vii­kon­lo­pun ai­ka­na to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Täl­lä het­kel­lä po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia on löy­ty­nyt kah­del­ta hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­ta ja kah­del­ta po­ti­laal­ta. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen me­neil­lään.

Sai­ras­tu­neet hen­ki­löt on ase­tet­tu eris­tyk­seen. KAKS:n osas­tol­la C6 on vie­rai­lu­kiel­to ei­kä osas­tol­le ote­ta tois­tai­sek­si uu­sia po­ti­lai­ta. Hen­ki­lö­kun­nan osal­ta sai­raa­las­sa on li­sät­ty va­ro­toi­mia tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si.

”Tois­tai­sek­si ei ole tark­kaa tie­toa tar­tun­nan al­ku­pe­räs­tä. Tä­män het­ken tie­to­jen mu­kaan tar­tun­nan saa­neet ovat ro­ko­tet­tu­ja ja sai­ras­tu­nei­den oi­reet ovat lie­viä”, ker­too Kai­nuun so­ten tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Sai­raa­las­sa ja Kai­nuun so­ten muis­sa hoi­to- ja hoi­va­lai­tok­sis­sa nou­da­te­taan edel­leen mas­ki- ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä se­kä hen­ki­lö­kun­nan et­tä po­ti­lai­den ja vie­rai­li­joi­den osal­ta.

Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta li­sää maa­nan­tain 1.11. ku­lues­sa.

Kai­nuus­sa mas­ki­suo­si­tus jat­kuu koh­ta­lai­sen ja kor­kean ris­kin ti­lan­teis­sa

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa THL:n suo­si­tus kas­vo­mas­kien käy­tös­tä ti­lan­teis­sa, jois­sa ih­mi­siä ko­koon­tuu pal­jon ja lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää.

Hen­ki­löi­den, joil­la on ko­hon­nut ris­ki saa­da ko­ro­na­tar­tun­ta, suo­si­tel­laan edel­leen va­ro­toi­mia. Esi­mer­kik­si va­jaan ro­ko­tus­sar­jan saa­nei­den, vas­tus­tus­ky­vyl­tään alen­tu­nei­den tai mui­den sai­rauk­sien vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien on hy­vä käyt­tää kas­vo­mas­kia, el­lei tur­va­vä­le­jä voi­da säi­lyt­tää.

THL suo­sit­te­lee mas­kin käyt­töä eten­kin jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa, jois­sa etäi­syyk­sien pi­tä­mi­nen mui­hin ih­mi­siin on vai­keaa, esi­mer­kik­si jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä.

 

Li­sä­tie­to­ja: Tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

 

Kainuun soten 31.120.2021 tiedote
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-keskussairaalan-vaativan-kuntoutuksen-osastolla-todettu-koronatartuntoja

Takaisin uutisiin