Kainuun sote 30.8. Kajaani leviämisvaiheessa ja rajoituksia esitetään

Kainuun sote 30.8. Kajaani leviämisvaiheessa ja rajoituksia esitetään

Ko­ro­na­ti­lan­ne vai­kea – Ka­jaa­ni le­viä­mis­vai­hees­sa ja ra­joi­tuk­sia esi­te­tään

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton, Ely-kes­kuk­sen, THL:n ja Kai­nuun so­ten edus­ta­jis­ta koos­tu­va Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on tä­nään to­den­nut Ka­jaa­nin ole­van ko­ro­nae­pi­de­mian le­viä­mi­sai­hees­sa.

Toi­mi­val­ta yk­sit­täis­tä kun­taa kos­ke­vis­sa ra­joi­tuk­sis­sa on tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nas­ta vas­taa­val­la toi­mie­li­mel­lä. Kai­nuus­sa pää­tök­set te­kee Kai­nuun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tus, jo­ka ko­koon­tuu kes­ki­viik­ko­na. Yh­ty­mä­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään pää­tet­tä­väk­si tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d ja 58g py­kä­lien mu­kais­ten ra­joi­tus­ten käyt­töö­not­toa.

Ka­jaa­nis­sa vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on yli 400 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk, ja ko­ko maa­kun­nan alueel­la tar­kas­tel­tu­na il­maan­tu­vuus on 293,1. Edel­tä­vän kol­men vii­kon ai­ka­na Kai­nuus­sa on to­det­tu 236 ko­ro­naan sai­ras­tu­nut­ta, jois­ta 177 Ka­jaa­nis­sa.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on erit­täin ruuh­kau­tu­nut, ja tes­tauk­ses­sa on mer­kit­tä­vää vii­vet­tä. Ko­ro­na­tes­te­jä otet­tiin Kai­nuus­sa vii­me vii­kol­la yli 4000, jois­ta 2,6 % oli po­si­tii­vi­sia. Sai­raa­la­hoi­don tar­ve ei ole ko­hon­nut.

Tar­tun­to­ja on pääo­sin 20–49 -vuo­tiais­sa kai­nuu­lai­sis­sa; ul­ko­mais­ten tai ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten osuus ei muut­tu­nees­sa ti­lan­tees­sa ole mer­kit­tä­vä. Tar­tun­nat le­viä­vät nyt eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mis­sa nuo­ris­sa ja nuo­ris­sa ai­kui­sis­sa per­he- ja ka­ve­ri­pii­riin koh­taa­mi­sis­sa. Useis­sa ka­jaa­ni­lai­sis­sa pe­rus­kou­luis­sa on myös to­det­tu tar­tun­to­ja.

Ka­jaa­ni­lai­ses­sa ikäih­mis­ten hoi­va­ko­dis­sa At­ten­do Ka­jaa­nin Hel­mes­sä on to­det­tu täl­lä het­kel­lä 13 po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta.

Ti­lan­teen huo­non­tu­mi­seen vai­kut­ta­nut al­le 40-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mat­to­mien suu­ri osuus ja oh­jei­den nou­dat­ta­mat­to­muus

”On to­det­ta­va, et­tä alueel­la ei kai­kil­ta osin ole nou­da­tet­tu an­net­tu­ja oh­jei­ta, vaan yh­des­sä li­sään­ty­nei­den so­siaa­lis­ten kon­tak­tien kans­sa se on joh­ta­nut tä­hän ke­hi­tyk­seen”, ar­vioi pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta

Ikä­luo­kas­ta 20–39 -vuot­ta on edel­leen täy­sin ro­kot­ta­mat­ta noin 5000 kai­nuu­lais­ta. ”Al­le 40-vuo­tiail­le ai­kui­sil­le ro­ko­tuk­set ovat ol­leet tar­jol­la jo pi­dem­pään, mut­ta ro­ko­tus­kat­ta­vuus on täl­lä het­kel­lä muu­ta maa­ta al­hai­sem­pi.  Huo­lis­saan on ol­ta­va myös pe­rus­kou­lui­käis­ten ti­lan­tees­ta. Esi­mer­kik­si Ka­jaa­nis­sa lä­hes kaik­ki kou­lut on en­sim­mäi­sen kier­rok­sen osal­ta käy­ty lä­pi, mut­ta edel­leen ro­kot­ta­mat­to­mia al­le 15-vuo­tiai­ta on 40 %. Se on va­li­tet­ta­vas­ti liian vä­hän epi­de­mian tor­jun­nan kan­nal­ta”, har­mit­te­lee Kouk­ka­ri.

Le­viä­mis­vai­hees­sa ra­joi­tuk­sia ja sul­ku­ja

Vai­kean ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si yh­ty­mä­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään kes­ki­vii­kon ko­kouk­sen li­säa­sioi­na pää­tet­tä­väk­si tar­tun­ta­tau­ti­lain kah­den py­kä­län käyt­töö­not­toa. Li­säk­si Ka­jaa­niin ja Ka­jaa­nis­ta mat­kus­ta­mis­ta ke­ho­te­taan vält­tä­mään tois­tai­sek­si.

Tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d py­kä­läs­sä vel­voi­te­taan ylei­söl­le avoi­mien asia­kas- tai osal­lis­tu­ja­ti­lo­jen käyt­tö jär­jes­tet­tä­väk­si si­ten, et­tä niis­sä voi­daan vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja. Lä­hi­kon­tak­ti tar­koit­taa ih­mis­ten al­le kah­den met­rin etäi­syy­del­lä yli 15 mi­nuu­tin ajan, pois lu­kien hen­ki­lö­kun­nan vält­tä­mä­tön toi­min­ta asiak­kai­den kans­sa.

Asia­kas- ja toi­mi­ti­lo­jen vä­liai­kais­ta sul­ke­mis­ta kos­ke­va py­kä­lä (tar­tun­ta­tau­ti­la­ki 58 g) on vii­me­si­jai­nen toi­men­pi­de, jol­la ti­lat voi­daan sul­kea kor­kein­taan kah­den vii­kon ajak­si ker­ral­laan. Sul­ku­pää­tös kos­ki­si ylei­söl­le avoi­mia si­sä­ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään yli 10 asiak­kaan tai osal­lis­tu­jan sa­ma­nai­kai­seen oles­ke­luun se­kä ra­jat­tu­ja ul­ko­ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään sa­ma­nai­kai­ses­ti yli 50 asiak­kaal­le tai osal­lis­tu­jal­le. Täl­lai­sia ti­lo­ja ovat mm.

  • jouk­kueur­hei­luun tai ryh­mä­lii­kun­taan käy­tet­tä­vät si­sä­ti­lat se­kä kun­to­sa­lit ja muut vas­taa­vat si­sä­lii­kun­ta­ti­lat;
  • ylei­set sau­nat se­kä ui­ma­hal­lien, maaui­ma­loi­den ja kyl­py­löi­den al­las- ja pu­ku­huo­ne­ti­lat
  • tans­si­pai­kat ja har­ras­ta­ja­teat­te­rit tms. ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taan käy­tet­tä­vät ti­lat;
  • si­sä­leik­ki­pai­kat se­kä kaup­pa­kes­kus­ten ylei­set oles­ke­lu­ti­lat, pois lu­kien vä­hit­täis­kau­pan lii­ke­ti­lat ja pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­seen käy­tet­tä­vät ti­lat se­kä kul­ku nii­hin.
  •  

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

 

Takaisin uutisiin