Kainuun sote 30.7.: Uusia tartuntoja 15 - Rajoituksia voimaan ensi viikolla - varaa rokotusaika Omasotesta

Kainuun sote 30.7.: Uusia tartuntoja 15 - Rajoituksia voimaan ensi viikolla - varaa rokotusaika Omasotesta

Tors­tai­na Kai­nuus­sa on to­det­tu 15 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta Kai­nuun Pri­kaa­tis­sa pal­ve­le­vil­la va­rus­mie­hil­lä ei­li­sen tie­don mu­kaan on seit­se­män. Ka­jaa­nin va­rus­kun­nas­sa on Puo­lus­tus­voi­mien mu­kaan nyt 26 ko­ro­na­tar­tun­taa.

Muis­ta ta­pauk­sis­ta yh­tä sel­vi­te­tään, yk­si on ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen ja muut ka­jaa­ni­lai­sia. Uu­sia ka­ran­tee­ne­ja ta­pauk­sis­ta on tois­tai­sek­si mää­rät­ty noin 30.

Tar­tun­to­jen li­sään­tyes­sä ris­ki al­tis­tua vi­ruk­sel­le kas­vaa, ja sik­si va­ro­toi­mia ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan. Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tys tie­dot­taa, et­tä ko­ro­nal­le on voi­nut al­tis­tua Ka­jaa­nin kes­kus­tan ja lä­hia­lueen liik­keis­sä maa­nan­tai­na 26.7. klo 12 – 15.30 ja tiis­tai­na klo 13 – 15 vä­li­se­nä ai­ka­na. Tark­ko­ja al­tis­tus­tie­to­ja ei run­sai­den kon­tak­tien vuok­si ole yk­si­löi­tä­vis­sä.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on nyt 106,9 (per 100 000 as / 14 vrk). Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä ko­ron­tar­tun­nan vuok­si eris­tyk­seen mää­rät­ty­jä noin 80 ja al­tis­tus­ka­ran­tee­nis­sa hie­man al­le 250 hen­ki­löä; lu­vut vaih­tu­vat päi­vit­täin uu­sien mää­räys­ten al­kaes­sa ja van­ho­jen päät­tyes­sä.

Ko­ro­na­tes­tiin ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan 2- 3 vrk:n ku­lues­sa tar­tun­nal­le al­tis­tu­mi­ses­ta tai he­ti mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee. Ajan­va­rauk­sen voi teh­dä hel­poi­ten Oma­so­ten kaut­ta (ar­ki­sin kun­tien ter­vey­sa­se­mil­le tai päi­vit­täin KAKS:n tes­tia­se­mal­le). 

Ko­ro­na­tes­tauk­sen ja -ro­ko­tus­ten pu­he­lin­pal­ve­luis­sa on ruuh­kaa, ja asiak­kai­ta pyy­de­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan käyt­tä­mään en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten net­ti­pal­ve­lui­ta. Täl­lä no­peu­te­taan toi­min­taa ja vä­hen­ne­tään mer­kit­tä­väs­ti hen­ki­lös­tön työ­kuor­maa.

Kon­tak­te­ja ke­ho­te­taan vä­hen­tä­mään - ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set voi­maan 6.8. al­kaen 

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on 6. elo­kuu­ta al­kaen kiel­tä­nyt Kai­nuun kun­tien alueel­la kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set, joi­hin osal­lis­tuu yli 10 hen­ki­löä si­sä­ti­lois­sa tai yli 50 hen­ki­löä ul­ko­ti­lois­sa. Alueel­la on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta jär­jes­tää mai­nit­tu­ja suu­rem­pia ti­lai­suuk­sia edel­lyt­täen, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa nou­dat­taen an­net­tu­ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta. PSA­VI: n mää­räys on voi­mas­sa 27.8.2021 saak­ka.

”Mää­räys as­tuu voi­maan tie­dok­sian­toa­jan jäl­keen vas­ta vii­kon pääs­tä. Oma suo­si­tuk­sem­me kui­ten­kin on, et­tä nyt vä­hen­net­täi­siin kaik­kia ei-vält­tä­mät­tö­miä lä­hi­kon­tak­te­ja riip­pu­mat­ta sii­tä on­ko ky­se yk­si­tyi­ses­tä tai jul­ki­ses­ta toi­min­nas­ta. Ta­pah­tu­ma- ja ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sil­la­kin on ra­jal­li­nen vai­ku­tus, el­lei­vät ih­mi­set nou­da­ta oh­jei­ta myös muil­ta osin”, to­teaa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

Ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jat nyt Oma­so­tes­ta kai­kil­le ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vil­le

Kai­nuun so­ten jär­jes­tä­miin ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin voi nyt va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le se­kä 12 – 15 -vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le. Muu­tos no­peut­taa ajan saa­mis­ta eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le. Aiem­min alai­käi­sil­le sai käyt­tää vain yh­tä ro­ko­te­val­mis­tet­ta, jo­ka ai­heut­ti jär­jes­te­lyi­tä va­rauk­siin liit­tyen.

Ro­ko­tu­sai­ko­ja vie­lä ro­kot­ta­mat­to­mil­le on hy­vin saa­ta­vil­la ja kun­ta­lai­sia ke­ho­te­taan va­raa­maan ai­ka mah­dol­li­sim­man pian väes­tön ro­ko­te­suo­jan pa­ran­ta­mi­sek­si. Kai­nuu­lai­set voi­vat va­ra­ta ro­ko­tu­sa­jan myös alueen mui­den kun­tien ro­ko­tus­pis­tei­siin, mut­ta täl­löin tu­lee huo­mioi­da, et­tä myös toi­nen ro­ko­tus ote­taan sa­mas­sa pai­kas­sa.

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee par­hail­laan ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mis­ta kaik­kiin 12 vuot­ta täyt­tä­nei­siin. Ro­ko­tus­ten käyn­nis­ty­mi­ses­tä tai ro­ko­te­val­mis­tei­den saa­ta­vuu­des­ta ylä­kou­lui­käi­sil­le ei vie­lä ole tar­kem­paa tie­toa.

 

Li­sä­tie­dot:
vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Kainuun soten 30.7.2021 tiedote

Takaisin uutisiin