Kainuun sote 30.6.: Kajaani edelleen koronan kiihtymisvaiheessa, tilanteessa havaittavissa rauhoittumisen merkkejä

Kainuun sote 30.6.: Kajaani edelleen koronan kiihtymisvaiheessa, tilanteessa havaittavissa rauhoittumisen merkkejä

Ka­jaa­nin ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen huo­no alueel­lis­ten ry­väs­ty­mien vuok­si. Muual­la maa­kun­nas­sa ti­lan­ne on hy­vä. Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 51,4/100 000/14 vrk, mut­ta ti­lan­tees­sa on kui­ten­kin ha­vait­ta­vis­sa rau­hoit­tu­mi­sen merk­ke­jä. Po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus ko­ro­na­tes­teis­tä on 2,1 % vii­kol­la 25. To­de­tut tar­tun­nat on saa­tu pääo­sin jäl­ji­tet­tyä. Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä ka­ran­tee­nis­sa 122 hen­ki­löä. Ka­jaa­ni­lai­sis­ta 52,7 % on ro­ko­tet­tu ker­ran ja 17,5 % kah­des­ti. 80 vuot­ta täyt­tä­nei­den osal­ta ro­ko­te­kat­ta­vuus kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­jen osal­ta on yli 80 %.

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä to­te­si tiis­tai­na 29.6. ko­kouk­ses­saan, et­tä Ka­jaa­nin kau­pun­ki on edel­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta muu Kai­nuu säi­lyy pe­rus­ta­sol­la. Koor­di­naa­tio­ryh­mä päät­ti seu­raa­vis­ta ko­ko Kai­nuu­ta kos­ke­vis­ta suo­si­tuk­sis­ta ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si:

  • Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ka­jaa­niin suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Ka­jaa­nis­ta suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja

Kai­nuun so­ten suo­si­tus on näi­den li­säk­si Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­la, et­tä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta ( https://bit.ly/3zPUyG8 ).

Suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 6.7.2021 saak­ka, jol­loin koor­di­naa­tio­työ­ryh­mä ko­koon­tuu seu­raa­van ker­ran.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus oma­so­te –pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na. Ko­ro­na­vil­kun käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen.

 

Kainuun soten 30.6.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kajaani-edelleen-koronan-kiihtymisvaiheessa-tilanteessa-havaittavissa-rauhoittumisen-merkkeja

Takaisin uutisiin