Kainuun sote 30.3.: Terveysturvallista pääsiäistä – toimi ohjeiden mukaan!

Kainuun sote 30.3.: Terveysturvallista pääsiäistä – toimi ohjeiden mukaan!

Ko­ti­maan mat­kai­lu on nyt en­nä­tyk­sel­li­sen vil­kas­ta. Alueel­ta toi­sel­le mat­kus­ta­via on eri­tyi­sen pal­jon pää­siäi­sen ai­ka­na, jol­loin myös ris­ki ko­ro­na­tar­tun­to­jen le­viä­mi­sel­le kas­vaa. Kai­nuu­lai­sia se­kä alueel­la lo­mai­li­joi­ta pyy­de­tään nou­dat­ta­maan voi­mas­sa ole­via ra­joi­tuk­sia, oh­jei­ta ja suo­si­tuk­sia. Tär­kein oh­je on viet­tää pää­siäis­tä omas­sa per­he- tai lä­hi­pii­ris­sä ja mi­ni­moi­da muut lä­hi­kon­tak­tit. Nou­dat­ta­mal­la myös paik­ka- ja ti­lan­ne­koh­tai­sia oh­jei­ta mat­kail­les­sa­kin säi­lyy tur­val­li­suus. Toi­mi­mal­la vas­tuul­li­ses­ti pal­ve­lui­ta voi käyt­tää myös ra­joi­tuk­sien puit­teis­sa.

Yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta

Kai­nuun pri­kaa­ti on tä­nään il­moit­ta­nut yh­den va­rus­mie­hen po­si­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­ses­ta. Mui­ta uu­sia tar­tun­to­ja ei ole tie­dos­sa.

Lue koko Kainuun soten 30.3.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/terveysturvallista-paasiaista-toimi-ohjeiden-mukaan

Takaisin uutisiin