Kainuun sote 30.1.: Lauantaina 84 tartuntaa Kainuussa

Kainuun sote 30.1.: Lauantaina 84 tartuntaa Kainuussa

Lauan­tai­na 29.1. to­det­tiin Kai­nuus­sa 84 ko­ro­na­tar­tun­taa. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä on täl­lä het­kel­lä noin vuo­ro­kau­den vii­ve.  Ko­ro­na­tes­taus­pis­teis­sä on käy­nyt vä­hem­män asiak­kai­ta aiem­piin päi­viin ver­rat­tu­na. Yleis­ti­lan­ne on pääo­sin en­nal­laan, kes­kus­sai­raa­las­sa on muu­ta­mia po­ti­lai­ta ko­ro­naoi­rei­den vuok­si tark­kail­ta­va­na, se­kä myös osas­to­hoi­dos­sa.

Mi­kä­li epäi­lee al­tis­tu­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta, tu­lee ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin. Vaih­toeh­toi­ses­ti voi teh­dä ko­ti­tes­tin, mut­ta on hy­vä muis­taa, et­tä se ei kor­vaa am­mat­ti­tes­tiä. Ko­ro­na­tes­tei­hin ha­keu­tu­mi­nen oi­rei­den il­me­tes­sä on tär­keää, jot­ta tar­tun­to­jen le­viä­mi­nen tai hoi­don tar­peen ar­vioin­ti voi­daan teh­dä ajois­sa. Ko­ro­na­tes­tien ajan­va­raus teh­dään Oma­so­tes­sa tai pu­he­li­mit­se 040 165 0020. KAKS:n ja Ra­ja­ka­dun tes­tia­se­mat pal­ve­le­vat Ka­jaa­nis­sa päi­vit­täin, muis­sa kun­nis­sa tes­taus ter­vey­sa­se­mil­la ar­ki­päi­vi­sin. 

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin pää­see su­ju­vas­ti kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä, jois­sa saa edel­leen otet­tua en­sim­mäi­siä ja toi­sia ro­ko­tu­san­nok­sia. Kaik­kia 18 vuot­ta täyt­tä­nei­tä kan­nus­te­taan ot­ta­maan myös kol­mas ko­ro­na­ro­ko­tean­nos. Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­mat­to­mil­le 18 - 60-vuo­tiail­le kol­mas ro­ko­tean­nos voi­daan an­taa 4 kuu­kaut­ta toi­sen an­nok­sen jäl­keen. Li­sä­tie­dot ro­ko­tuk­sis­ta, ro­ko­tus­pis­teis­tä ja ko­ro­nain­foa: so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo

Takaisin uutisiin