Kainuun sote 3.9.: Kainuussa 13 uutta tartuntaa, rokotuksen saa myös ilman ajanvarausta

Kainuun sote 3.9.: Kainuussa 13 uutta tartuntaa, rokotuksen saa myös ilman ajanvarausta

Kai­nuus­sa to­det­tiin tors­tai­na yh­teen­sä 13 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 7 jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la. Ka­jaa­nis­sa se­mi­naa­rin kou­lus­sa ta­pah­tui ko­ro­nal­le al­tis­tu­mi­nen, min­kä seu­rauk­se­na 39 hen­ki­löä jou­tui ka­ran­tee­niin. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on Kai­nuus­sa 243,1  / 100 000 / 14 vrk.

Kes­ki­viik­ko­na Pris­maan ava­tus­sa ro­ko­tus­pis­tees­sä on kah­den päi­vän ai­ka­na käy­nyt ha­ke­mas­sa en­sim­mäi­sen ro­ko­tean­nok­sen noin 200 hen­ki­löä.

Kai­nuus­sa noin 82,5% kai­kis­ta 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä on saa­nut en­sim­mäi­sen ro­ko­tean­nok­sen­sa, kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­ja on noin 56%. Ta­voi­te­ta­so, eli noin 80% täy­sin ro­ko­tet­tu­jen ro­ko­te­kat­ta­vuus saa­vu­te­taan lo­ka­kuun lop­puun, tai vii­meis­tään mar­ras­kuun al­kuun men­nes­sä.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set il­man ajan­va­raus­ta jat­ku­vat

Ka­jaa­nin Pris­man ro­ko­tus­pis­te si­jait­see myy­mä­län kas­so­ja vas­ta­pää­tä ja se on avoin­na 18.9. saak­ka ar­ki­sin klo 11–19 ja lauan­tai­sin klo 10–14. 

Tä­nään per­jan­tai­na en­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen saa il­man ajan­va­raus­ta Kuh­mon neu­vo­las­sa 3.9. klo 17 – 20 se­kä lauan­tai­na Suo­mus­sal­men neu­vo­las­sa 4.9. klo 8 – 18. Ro­ko­tuk­sen saa­mi­sek­si mu­ka­na tu­lee ol­la hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus se­kä al­le 15-vuo­tiail­la huol­ta­ja mu­ka­na.

Ajan­va­rauk­sel­la toi­mi­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat edel­leen.

Kainuun soten 3.9.2021 tiedote:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-13-uutta-tartuntaa-rokotuksen-saa-myos-ilman-ajanvarausta

Takaisin uutisiin