Kainuun sote 3.8.: Kymmeniä koronatartuntoja ulkomaalaisten marjanpoimijoiden keskuudessa

Kainuun sote 3.8.: Kymmeniä koronatartuntoja ulkomaalaisten marjanpoimijoiden keskuudessa

Kai­nuun so­te on tes­tan­nut alueel­la liik­ku­van ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den ryh­män. 74 hen­gen ryh­mäs­tä to­det­tiin pi­ka­tes­til­lä maa­nan­tai­na 2.8.21 yh­teen­sä 44 ko­ro­na­tar­tun­taa. Kaik­ki tar­tun­nan pii­riin kuu­lu­van ryh­män hen­ki­löt on ase­tet­tu eris­tyk­seen tai ka­ran­tee­niin. Ke­hen­kään ul­ko­puo­li­seen ei ole syn­ty­nyt tar­tun­nan le­viä­mi­seen mah­dol­lis­ta­maa kon­tak­tia. Poi­mi­jat voi­vat voin­tin­sa sal­lies­sa jat­kaa työs­ken­te­lyä eris­tyk­ses­sä tai ka­ran­tee­nis­sa, edel­lyt­täen et­tei kon­tak­te­ja ul­ko­puo­li­siin ole. Vi­rus ei voi le­vi­tä poi­mit­tu­jen mar­jo­jen mu­ka­na. Ryh­män lei­ri­paik­ka on Kai­nuun ul­ko­puo­lel­la, ja tar­tun­nan­jäl­ji­tys hoi­de­taan lei­rin si­jain­nin pe­rus­teel­la. Kos­ka ryh­mäs­sä tar­tun­nan saa­neet ovat ul­ko­maa­lai­sia, lu­vut ei­vät näy Kai­nuun omis­sa il­maan­tu­vuus­lu­vuis­sa. THL:n ti­las­tois­sa nä­mä saat­ta­vat nä­kyä, kos­ka ta­pauk­sis­sa, jois­sa po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen ko­ro­na­vi­rus­tes­tis­sä saa­neel­la hen­ki­löl­lä ei ole ko­ti­kun­taa Suo­mes­sa, kir­jau­tuu ko­ro­na­ta­paus THL:n ti­las­tois­sa jo­ko hoi­to­pai­kan, tai jos si­tä ei tie­de­tä, la­bo­ra­to­rion si­jain­ti­kun­taan.   

Li­säk­si maa­nan­tai­na 2.8. on Kai­nuus­sa to­det­tu 14 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 8 jo ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä. Tar­tun­nois­ta 11 on Ka­jaa­nis­sa, 1 Suo­mus­sal­mel­la, 1 Pal­ta­mos­sa se­kä 1 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä. Näi­den ta­paus­ten myö­tä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin yh­teen­sä 9 hen­ki­löä.

THLn ka­ran­tee­ni­suo­si­tus muut­tuu

THL:n ka­ran­tee­ni­suo­si­tus on 2.8.2021 al­kaen 10 vuo­ro­kaut­ta aiem­man 14 vuo­ro­kau­den si­jas­ta. Sa­moin jois­sa­kin ti­lan­teis­sa ka­ran­tee­nis­ta voi pääs­tä jo 6 vuo­ro­kau­den koh­dal­la ne­ga­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen myö­tä. THL:n ka­ran­tee­ni­suo­si­tus ote­taan käyt­töön Kai­nuus­sa ta­paus­koh­tai­ses­ti har­ki­ten. 

Mah­dol­li­nen al­tis­tu­mi­nen Ka­jaa­nin KE­LAn toi­mis­tos­sa

Mah­dol­li­nen ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen Ka­jaa­nin KE­LAn toi­mis­tos­sa 2.8. klo 12.00-12.45

Pelk­kä pai­kan pääl­lä olo ei vaa­di yh­tey­de­not­toa tai tes­taus­ta. Mi­kä­li tu­lee oi­rei­ta, ha­keu­tu­kaa tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin so­pi­via oi­rei­ta ovat:

  • ha­ju- tai ma­kuais­tin muu­tos
  • hen­gi­tys­vai­keus
  • ys­kä, kurk­ku­ki­pu tai nu­ha
  • pään­sär­ky tai li­has­ki­pu­ja
  • ri­pu­li tai vat­sa­ki­pu il­man muu­ta il­meis­tä syy­tä

Tes­tiai­ka en­si­si­jai­ses­ti oma­so­ten kaut­ta ( oma­so­te.kai­nuu.fi ) tai KAKS:n tes­taus­pis­tee­seen (Sot­ka­mon­tie 13) soit­ta­mal­la 040 165 0020 (nu­me­ros­sa vain ajan­va­raus; käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu) Kai­nuun kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mien au­kio­loai­koi­na.

Ky­sy­myk­siä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta?

No­peas­ti hei­ken­ty­nyt epi­de­mia­ti­lan­ne he­rät­tää mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä ja tun­tei­ta se­kä epä­tie­toi­suut­ta. Vas­tauk­sia kun­ta­lais­ten usein esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin on koot­tu verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kymmenia-koronatartuntoja-ulkomaalaisten-marjanpoimijoiden-keskuudessa

Takaisin uutisiin